www.politikerlede.com
Start
Velkommen
Politikernes privilegier
Tyveri
Korruption
Fuprejser
Skattevanvid
Skattefrihed

Grundloven
Ytringsfrihed
Politi og domstole
Forsvaret
Janteloven
Menneskerettighederne

Folketingsvalg
Kommuner og regioner
Danske regeringer
Folketinget
Non governmental org.
Fagbevægelsen
Kongehuset
Religion
Debat

A. Socialdemokraterne
B. Det Radikale Venstre
C. Konservative Folkeparti
D. Centrumdemokraterne
F. Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
M. Minoritetspartiet
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre
Z. Fremskridtspartiet
Ø. Enhedslisten
Å. Alternativet

Europæiske Union
Amerikanske præsidenter

Spar penge
Konkurrenceloven
Polsk arbejdskraft

Kontakt
politikerlede.com
Besøg:
transparency.dk

Korruption (©)

(Sitemap)

Korruption og lovgivning
Privat partistøtte
Politikere og embedsmænd på smøretur
Politikernes privatøkonomi
Netværket
Statslige virksomheder
Grønland
DiverseKorruption og lovgivning
Korruption (lat. corrumpere) betyder: fordærve, bestikke. Korruption er misbrug af en embedsstilling til privat berigelse. Når man køber sig til politisk indflydelse hos en folkevalgt politiker, så er denne politiker korrupt. Korruption er et ømtåleligt emne blandt politikere. Det foregår nemlig i forskellige forklædninger hver eneste dag i det politiske system. Enhver politiker må finde en balance mellem trangen til at rage til sig og angsten for at bryde straffeloven. Det er tilsyneladende ikke nemt.

Det er umuligt at være objektiv under indflydelse af personlig vindingLovgivning om korruption
Vedvarende ser vi politikere og embedsmænd modtage forskellige gaver og ydelser fra private virksomheder (eksempler nedenfor). Og alle klapper i hænderne. Det er ret utroligt. Når man giver en offentlig myndighed en gave, så er formålet selvfølgelig at få en modydelse. Det er forsøg på korrumpering. »Jeg gør ikke noget for ingenting. Jeg vil have noget ud af det. Jeg vil igennem med det, jeg vil. Det er ikke for sjov, jeg gør det.....« - udtalte en godsejer i Berlingske i 2015 efter en forklaring om at finansiere Liberal Alliance med omkring 50.000 kr. årligt.
Korruption blandt politikere og embedsmænd er åbenbart »lovligt«. Det er næsten umuligt at straffe dem for at tage imod bestikkelse. Dybt underligt. Korruption er strafbart og defineret i straffelovens §122 og §144-145:

§122: Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

§144: Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

§145: Kræver eller modtager nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, for privat vindings skyld kendelse for tjenestehandling, skat eller afgift, der ikke skyldes, straffes han med bøde eller fængsel indtil 6 år. Beholder han for privat vindings skyld sådan i god tro oppebåren ydelse efter at være blevet opmærksom på fejlen, straffes han med bøde eller fængsel indtil 2 år.


Hvorfor gør de det?
Hvorfor er nogle politikere og embedsmænd korrupte? Hvorfor tager de imod bestikkelse? Hvorfor rager de til sig ved enhver given lejlighed? Folketingspolitikerne tjener mellem 700.000 - 1.400.000 kr. om året. De får en fed pension. De har fri adgang til en forfærdelig masse skatteyderbetalte privilegier. Gratis rejser. Fede biler. Fester og receptioner på skatteydernes regning. Skulle det ikke være nok til de fine herrer og damer? Åbenbart ikke.
Enhver mulighed for at rage til sig og udnytte systemet bliver brugt. Enhver nyopdaget fidus løber som en hemmelig lynild bag lukkede døre på Christiansborg. Trangen til at berige sig er stærkere end angsten for opdagelse og ydmygelse. Det bliver selvfølgelig udnyttet af folk, der har råd til at købe sig til politisk indflydelse for at fremme deres egen sag. Nogle politikere forsvarer sig ynkeligt med, at det ikke er let at sætte grænsen. Hvor svært kan det være? Det er jo bare at sige:

Nej tak!!

Hvorfor overholder politikerne ikke straffeloven? Hvorfor er det så svært at få plattenslagerne dømt? Svaret er ganske enkelt. De kan simpelt hen ikke styre sig. De fleste politikere er indblandet i en eller anden form for inhabilitet og korruption. Direkte eller indirekte. Fænomenet er blevet så omfattende, at det ulovlige er blevet normalt. Når man kradser lidt i overfladen, så vælter råddenskab og svindel ud fra de fine skatteyderbetalte kontorer. Vi foreslår, at man overholder landets love, således at politikere og embedsmænd bliver straffet for deres kriminalitet:


Korruption skal straffesPolitikerlede.com: korruption skal straffes!Bestikkelse
Transparency International fik i december 2006 Analyseinstituttet GALLUP til at lave en undersøgelse af danskernes holdning til korruption og bestikkelse.
Det viste sig, at 2 pct. af den danske befolkning gennem de senere år har givet penge eller gaver for at fremme sagsbehandling eller overspringe en ventekø i det offentlige - herunder CPR-registret, skattevæsnet og politiet.


Korruptionslisten
Transparency International laver hvert år en opgørelse over korruption i verdens lande - det såkaldte Corruption Perception Index (CPI). Det mindst korrupte score er 10. Det mest korrupte er 0. 2012-opgørelsen viste, at Danmark kom ind på en tredelt førsteplads med Norge og Finland som verdens mindst korrupte lande svarende til et index på 9,0 med 90 ud af 100 points. Verdens mest korrupte land var Somalia med et index på 1,0.
I 2010-opgørelsen delte Danmark førstepladsen som verdens mindst korrupte land med New Zealand og Singapore med et score på 9,3.
Danmark var altså 0,7 point fra en toppræstation. Der er således korruption i vores lille andedam.


Danske politikere skider på GRECO
I 2010 kritiserede EU´s anti-korruptionsenhed GRECO i en rapport det danske partistøttesystem. Man krævede større åbenhed for at modvirke korruption. Derfor opstillede man ni punkter med anbefalinger til Folketinget om større gennemsigtighed i pengestrømmene mellem partierne, politikerne og private personer og virksomheder. Eksempelvis foreslog man et forbud mod anonyme pengegaver. Men i 2011 havde Folketinget ikke foretaget sig noget som helst i sagen. Man sad stadig og fedtede med sorte penge under bordet. Derfor er Danmark nu sat under skærpet overvågning af GRECO.


Korruption i det offentlige
I juni 2016 anholdt Bagmandspolitiet 27 offentligt ansatte på mistanke om at have modtaget bestikkelse under udførelsen af deres arbejde. De anholdte kom fra Udenrigsministeriet, Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), DSB, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Rigsadvokaten (anklagemyndigheden), Rigspolitiet og Københavns Kommune. De skulle ulovligt have modtaget IT-udstyr for mellem 4.000 kr. og 50.000 kr. fra forskellige underleverandører. Sagerne har tilsyneladende forbindelse til bestikkelsessagerne omkring Løkkefonden.
Nogle dage efter omtalen af sagen i landets medier forbød retten i Glostrup enhver offentlig omtale af navne på sigtede personer og arten af deres arbejdsplads!!! Nu måtte man ikke offentligt nævne de involverede offentlige instanser. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Dommerne i Glostrup lever på en anden planet. Ifølge Grundlovens paragraf 65 skal der »i retsplejen gennemføres offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang«. Men den slags pjat tilsidesættes som en selvfølge efter aftale med vennerne i det offentlige. Hvilket andet argument skulle der være for at hemmeligholde den viden?Privat partistøttePartistøtte
I Danmark får politiske partier offentlig og privat partistøtte. Det er altså lovligt for privatpersoner at forære penge til politikere, politiske partier, partiernes landsorganisationer og politiske vælgerforeninger. Man har lavet nogle »forsigtige« krav angående givernes identitet for at indbilde befolkningen, at tingene foregår korrekt. I virkeligheden er der fuld anonymitet for giverne. SKAT, Rigsrevisionen og Indenrigsministeriet blander sig stort set uden om disse store pengestrømme. Derfor er midlerne skattefrie. Og det er jo i virkeligheden ganske uhørt i skattehelvedet Danmark. Giverne forventer selvfølgelig en eller anden slags modydelse for gaverne. Dermed balancerer giver og modtager på kanten af korruptionslovgivningen. Det kan ende med ydmygelse og straf. Derfor holder man disse forhold dybt hemmelige. Ifølge Partistøtteloven kan man straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder ved afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger om partistøtte til myndighederne.
I Sverige, Norge, Holland, England og Tyskland bliver alle pengegaver over en vis størrelse indberettet til en central myndighed for efterfølgende at blive offentliggjort med beløbets størrelse og giverens identitet. I Tyskland må et politisk parti ikke modtage anonyme bidrag over 3.700 kr. I England er grænsen 4.700 kr. og i Holland 7.400 kr. I Danmark kan man anonymt yde partistøtte op til 20.000 kr. Danske politikere lumrer rundt med hemmelige formuer bag lukkede døre. Læs mere nedenfor.

 • Politiske partier, lokalafdelinger og politiske landsorganisationer
  Givere af beløb under 20.000 kr. kan være anonyme. Man kan bare sende pengene eller aflevere dem i en papkasse. Ingen spørger efter navn eller tilhørsforhold. Og ingen uden for det politiske system har krav på at vide noget om pengegaven. Ifølge lovgivningen skal virksomheder og privatpersoner med bidrag over 20.000 kr. oplyses med navn og adresse i de offentligt tilgængelige regnskaber. Men der er ingen oplysningspligt på selve beløbet. Enhver kan forlange aktindsigt for at se disse giveres identitet.
  Dette krav om identitet omgår politikerne ved at oprette en »forening« eller en »fond«. Alle bidrag dertil uanset størrelse er iflg. lovgivningen anonyme. Pengene går herefter videre til politikerne. Denne fremgangsmåde benyttes ivrigt af Venstre og Det Konservative Folkeparti. Metoden kaldes også Pind-modellen efter opfinderen lille Søren fra Venstre. Han benyttede sig af metoden første gang. Giveren kan også sende lige netop 20.000 kr. til flere lokalkredse hos partiet. Hvert datterselskab i en virksomhed kan give lige netop 20.000 kr. Og man kan sende over 20.000 kr. til partiets støtteforeninger. De sender pengene videre til partiet. Dermed skal støtteforeningens navn, og ikke den primære givers identitet, oplyses i regnskabet. Denne fremgangsmåde benytter bankerne sig af. De sender pengene til Finansrådets støtteforening (»Finanssektorens forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv«). Dermed skjules bankernes identitet og størrelsen på beløbene. Endelig kan man bare trække kasketten ned i panden og aflevere penge i en papkasse ved bagdøren. Så kan hvem som helst putte en god stak sedler i lommen. En anden hyppig anvendt metode for opnåelse af anonymitet går ud på at give partierne »naturalier«. Eksempelvis annoncekampagner, reklamefremstød, valgplakater, brochurer og kurser. Disse metoder benyttes ivrigt af de røde lakajer i fagbevægelsen.
  I 2014 var den samlede private partistøtte kommet op på godt 35 millioner kr. I 2015 blev der privat givet i alt 81.286.163 kr. til partiernes landsorganisationer, 51.530.576 kr. til partierne i blå blok og 29.755.587 kr. til rød blok (kilde: Ugebrevet A4). Tabel over privat partistøtte nedenfor (kilde: ft.dk):


  Privat partistøtte (kr.)
  Politisk parti 2010 2014
  Socialdemokraterne 3.795.000 2.040.000
  Dansk Folkeparti 252.267 5.615.681
  Venstre 20.998.982 7.978.714
  Radikale Venstre 1.254.394 5.498.952
  Liberal Alliance 6.420.934 2.702.874
  Socialistisk Folkeparti 1.988.533 971.766
  Enhedslisten 873.557 2.193.688
  Konservative Folkeparti 5.004.076 8.144.302  Enkeltpolitikere
  Alle pengegaver til en enkelt politiker kan være anonyme. Så kan man i ro og mag aftale ydelser og modydelser. En sjælden gang bliver svineriet opdaget af medierne. Så nægter politikerne alt og kryber i flyverskjul. Og så sker der ikke mere. Pengegaver til enkeltpolitikere er naturligvis skattepligtige. Beløbet skal opgives til SKAT og indregnes i årsindkomsten. I modsat fald er det strafbart skattesnyd.

  Nogle få eksempler:

 • Den Liberale Erhvervsklub (V)
 • C-Business (K)
 • Erhvervsforum Vækst DK (A)
 • Det Liberale Erhvervslaug (V)
 • Danse-Kristian (V) og SAXO Bank
 • Rottweileren (V) og SAXO Bank
 • Lille Søren (V) og SAXO Bank
 • Københavns Fremtid (V)
 • NCC-sagen (V)
 • Fjoghs træningstøj (V)
 • Den tavse minister (V)
 • Rohdehovedet (V)
 • Enhedslisten
 • Radikale Venstre
 • Bambi (K)
 • Dansk Folkeparti
 • Jørn-motorcykel (DF)
 • Bykongen i Ålborg (A)
 • Smøretur
 • bilags-Lars (V)
 • Tudebamsen (V)
 • Fredensborg Kommune

  I 2016 afslørede medierne fusk med reglerne om partistøtte for hundredetusindvis af kroner hos flg. politikere: Claus Hjort Frederiksen (V), Kristian Jensen (V), Søren Pind (V), Karen Ellemann (V), Eva Kjer Hansen (V).

  Det er altså lovligt at give penge til politikere og politiske partier. Men det er ulovligt at aftale en modydelse for gaverne. Politikere, der begiver sig af med den slags aftaler, er korrupte. Der er helt åbenbart behov for mere åbenhed og yderligere lovgivning på området. En rundspørge i Folketingets Præsidium (Folketingets øverste ledelse) i februar 2007 var nedslående. Repræsentanter for Venstre, Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti afviste at ændre på nogen som helst ting (kilde: Berlingske.dk). Ulovlighederne må ikke komme frem i lyset. Dermed undgår politikerne at komme i fængsel.


  Hvem støtter de politiske partier?
  Den private partistøtte er omgærdet med megen mystik. Af en eller anden mystisk grund vil man ikke have tingene frem i lyset. Nogle eksempler på private donorer (kilde: B.T., marts 2012):

 • Venstre
  Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
  Den Liberale Erhvervsklub (Fritz Schur)
  A.P. Møller-Mærsk
  Dansk Industri
  Industriens Arbejdsgivere København (IAK)
  Danmarks Rederiforening
  Provinsindustriens Arbejdsgiverforening
  Hjemmeværnsskolen
  Installørernes Organisation (Tekniq)

 • Konservative Folkeparti
  Dansk Industri
  Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
  C-business
  A.P. Møller-Mærsk
  Provinsens Arbejdsgiverforening
  Industriens Arbejdsgivere København (IAK)
  Installatørernes Organisation (Tekniq)

 • Dansk Folkeparti
  A.P. Møller-Mærsk

 • Liberal Alliance
  Saxo Bank
  A.P. Møller-Mærsk
  Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
  Provinsindustriens Arbejdsgiverforening
  Industriens Arbejdsgivere København (IAK)
  Ole Vagner Holding

 • Det Radikale Venstre
  A.P. Møller-Mærsk
  Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
  Hermod Lannungs Fond
  Støtteforeningen Fremsyn
  Socialdemokraterne (valgforbund)

 • Socialdemokraterne
  3F-Fælles
  Dansk Metal
  Scan Shipping
  Rockwool International

 • Socialistisk Folkeparti
  3F-Fælles
  SF Københavns Storkreds
  SF Aarhus Storkreds
  SF´s fem regioner
  Partiskat fra folketingsmedlemmerne

 • Enhedslisten
  Forskellige virksomheder med bidrag under 20.000 kr.
  Partiskat fra folketingsmedlemmerne


  Ulovlig partistøtte
  Hvis man giver et politisk parti en pengegave over 20.000 kr., så skal giverens navn og adresse ifølge loven fremgå i det offentligt tilgængelige regnskab. Beløb under denne grænse kan gives anonymt. Politikere, der ikke kender denne simple lov, er ganske enkelt for dumme til at sidde i Folketinget. Eller også er de simple plattenslagere.
  Den 28. januar 2005 udgav journalister fra Ekstra Bladet sig for at være en direktør, der ville give et bidrag over 20.000 kr. Journalisterne ringede til fem forskellige politikere. Tre af disse tilbød at bryde loven ved at gøre direktøren anonym, således at hans navn ikke ville fremgå i regnskabet. De tre politikere var fra hhv. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Statsminister Fjogh (V) ville ikke kommentere sagen. Naturligvis ville han ikke det. På den måde risikerer man bare at få sine egne skeletter trukket ud af skabet.
  De fleste politikere kan korrumperes. Det er udelukkende et spørgsmål om gavens størrelse.


  Tak for pengene - arveafgiften nedsættes
  En række store danske familieejede virksomheder forsøder årligt livet for de politiske partier i blå blok. Og den slags gaver er naturligvis ikke gratis. Derfor oprettede 12 af de største af disse virksomheder samt 68 mindre associerede firmaer lobby-klubben »Vækst i Generationer« for at manipulere med politikerne på Christiansborg. De ville naturligvis ikke selv udføre det »beskidte« arbejde. Derfor hyrede man kommunikationsfolkene i firmaet OPERATE til at snuse rundt på borgen og rende de folkevalgte på dørene. Og efter et stykke tid blev man møre hos VLAK-regeringen i 2017. I mangel på andre politiske resultater kastede statsminister bilags-Lars (V) sig over denne lille sag. Nu skulle arveafgiften for familieejede virksomheder reduceres fra 15 til 5 pct. Dermed vil disse arvinger få en rabat på arveafgift på 67 pct. i forhold til andre almindelige arvinger. Ifølge Skatteministeriet vil det koste skatteyderne 2,1 milliarder kr. frem til år 2019 og herefter 1 milliard kr. årligt. De store virksomheder høstede nu gevinsten af gaverne til politikerne på skatteydernes bekostning. Eksempler (kilde: Ekstra Bladet):

 • FOSS A/S med en anslået formue i 2016 på 8,2 mia. kr. finansierede Venstre i 2014 og 2015, Konservative Folkeparti i 2011 og 2015 og Liberal Alliance i 2011 og 2015.

 • LINAK-koncernen med en formue i 2016 på 9,5 mia. kr. finansierede Liberal Alliance i 2011.

 • AVK-koncernen med en formue i 2016 på 4,5 mia. kr. finansierede Konservative Folkeparti og Venstre i 2015.

 • LEGO med en formue i 2016 på 145,7 mia. kr. finansierede Venstre i 2014 og 2015.
  Smøretur  Korruption hos offentligt ansatte
  Lader offentligt ansatte medarbejdere i chefstillinger med god løn og pension sig korrumpere for småpenge? Også i den grad. Læs eksempelvis: Løkkefonden og korruptionssagen med ATEA


  DIF smurte politikere ved OL 2012 og 2016
  Ved OL i 2012 inviterede Dansk Idrætsforbund (DIF) 13 politikere med ægtefæller til London med hotelophold og billetter til sportsarrangementerne betalt i fem dage. Ved OL i Rio i Brasilien i 2016 gentog de løjerne med en 5-dages OL-ferie med alt betalt. DIF inviterede to politikere fra hvert af Folketingets partier. Partiets idrætsordfører og en toppolitiker. Alle mand blev indkvarteret på Hotel Golden Tulip lige ned til den kendte Copacabana-strand. Det kostede omkring 12.000 kr. pr. politiker. I øvrigt deltog prins Frederik og Joachim i festen. Mon de har læst paragraf 144 i korruptionslovgivningen? Læs: DIF smører politikerne


  Gratis mad og drikke i Køge
  I april 2011 blev socialdemokraternes ordfører og en lokal S-formand anklaget og politianmeldt for korruption af ejerne af Café Vanilla i Køge. De to sossere benægtede alt. Læs: »sjus-Larsen« fedtet ind i bestikkelsesanklage


  Folketingets Øl Laug
  Den 25. november 2009 blev »Folketingets Øl Laug« (FØL) stiftet med den daværende sundhedsminister - Jakob hvem? (K) - som dirigent. Tre gange årligt mødes medlemmerne for at »smage« på øl og hygge sig på tværs af partiskel. Man indleder med en gang biksemad med spejlæg. Herefter bæller man det dejlige øl. I 2010 var der 72 medlemmer. Folketingspolitikere, europaparlamentarikere og ministre. Som det eneste parti er Kristendemokraterne ikke repræsenteret. Til hvert møde bliver medlemmer af Bryggeriforeningen inviteret. Og her kommer vi til sagens kerne. Denne lobbyorganisation betaler nemlig øllet.
  Bryggeriforeningen har som formål at varetage ølbranchens interesser over for Folketinget. Det gør de så i denne hyggeklub ved at sponsorere øllet. Desuden forærer de medlemmerne gratis slips, smagsglas med logo og dækkeservietter til damerne (kilde: Kristeligt Dagblad). Altså en rigtig god gammeldags »smøretur«.
  Ølbranchen drikker politikerne stang hamrende bedøvende stive. Hvad får de til gengæld?


  SKAT i korruptionsanklager
  Det danske skattevæsen er det mest emsige i verden. Hver 25-øre bliver nidkært kradset ind. Der vanker retssag og i sidste instans politianmeldelse i uløste skattesager. Men hvad foregår der egentlig i SKAT? Overholder de den lovgivning, som vi andre bliver banket i hovedet med? Læs: SKAT


  Korruption i Hvidovre Kommune
  Torsdag den 25. september 2008 blev en ingeniør i Hvidovre Kommune af Glostrup Byret idømt seks måneders ubetinget fængsel for bestikkelse. En VVS-håndværksmester havde givet han 100.000 kr. for på den måde at blive tilgodeset ved kommunens byggeopgaver. Håndværksmesteren blev idømt fire måneders fængsel. Begge domme blev anket til Østre Landsret.


  Politikere og embedsmænd på smøretur
  DR-udsendelsen »PENGE« torsdag den 14. september 2006 gav os en rigtig øjenåbner. Private firmaer lokker kommunalpolitikere og embedsmænd til udlandet. Skatteyderne betaler rejseomkostningerne. Firmaerne betaler fornøjelser, busture, sightseeing, luksusmiddage samt vin, øl og spiritus. Til gengæld køber kommunalpolitikerne deres produkter. Det kaldes korruption. Og det er strafbart.

 • I 2005 købte danske kommuner varer og tjenesteydelser for 133 milliarder kr. hos private leverandører. Formanden for Kommunernes Landsforening er også borgmester for Venstre i Søllerød Kommune. Han har selv været på smøretur. Han synes, at fremgangsmåden er helt i orden. Naturligvis. Skatteyderne betaler.

 • KMD (Kommune Data A/S) er kommunernes eget IT-selskab. Det er 100 pct. ejet af Kommune Holding A/S som er ejet af KL (Kommunernes Landsforening). Firmaet er storleverandør af computerudstyr og IT-ydelser til kommunerne. I 2005 blev der indkøbt varer hos firmaet for ca. 2 mia. kr.

 • Hvert eneste år inviterer KMD 25-30 hold politikere og embedsmænd på smøretur. Det bliver til ca. 400 deltagere pr. år. Skatteyderne betaler rejse og hotelophold. KMD betaler for fornøjelserne. Rejserne går til Hong-Kong, Singapore, New Zealand og U.S.A.

 • I juni 2010 afslørede Konkurrencestyrelsen, at 29 ud af 34 danske kommuner har overtrådt EU´s udbudsdirektiv angående KMD´s levering af IT-systemet OPUS 34. Disse aftaler er dermed ulovlige. Styrelsen har opfordret de pågældende kommuner om at annullere ordrene samt fremkomme med en plan for, hvordan man for fremtiden vil overholde lovgivningen.

 • Den 21. august 2009 inviterede KMD og SAP 40 kommunale embedsmænd (borgmestre, kommunaldirektører, IT-chefer mv) fra Århus, Horsens og Ålborg til spisning og efterfølgende golf i Ålborg. I perioden 2001-2009 skulle KMD have afholdt og betalt fem golfturneringer landet over for kommunale embedsmænd. »Det er klart ulovligt......« - udtalte en lektor i forvaltningsret (kilde: Politiken). Efter afsløringerne skulle KMD have standset arrangementerne.

 • I 2002 blev alle Østjyske borgmestre inviteret 10 dage til USA på smøretur. Randers var repræsenteret af en netop udnævnt ung Venstreborgmester. Rejsen gik til Seattle, San Francisco og Whasington D.C. Allerede i Kastrup Lufthavn undrede borgmesteren sig over de mange tilstedeværende KMD-folk. Da selskabet ankom til rejsemålene, var KMD-folkene alle vegne. De førte sig frem som tjenere og opvartere. Borgmestrene fik ikke lov til at tage deres egne penge op af lommen. Sightseeing, luksusmiddage og drikkevarer blev betalt. Det faglige indhold om Microsoft og IBM var minimalt og af ligegyldig kvalitet. Randers-borgmesteren har efterfølgende afvist at tage med på lignende rejser. Han synes, at det er spild af tid og penge.

 • I august 2009 inviterede KMD Hillerøds kommunaldirektør inkl. hustru på middag og efterfølgende koncert med Madonna i Parken i København. KMD betalte regningen. Få måneder efter vandt KMD et udbud på levering af IT-ydelser til 48 millioner kr. til Hillerød Kommune (kilde: Frederiksborg Amts Avis, marts 2010). Gaven til kommunaldirektøren var ulovlig iht. straffelovens paragraf 144.

 • KMD ejes af Kommunernes Landsforening. Og formanden for foreningen (og venstreborgmester i Rudersdal Kommune) har nydt godt af denne relation. KMD betalte nemlig hans deltagelse i en golfturnering i Furesø. Og det er ulovligt og dermed strafbart ifølge straffelovens paragraf 144.

 • Enhver kommune i landet har en kommunaldirektør. Det er en højtlønnet topembedsmand med stor inflydelse på kommunale beslutninger. Alle disse fine embedsmænd har sluttet sig sammen i hyggeklubben »KOMMUNALDIREKTØRFORENINGEN«. Og denne fine forening har selvfølgelig et website: komdir.dk
  4-5 private firmaer optræder som sponsorer på dette website. De betaler hver 100.000 kr. pr. år i en toårig periode. Til gengæld bliver deres logo blåstemplet og eksponeret på internettet. Foreningen får på denne måde en million kroner i kassen hvert år. Private firmaer finanserer altså offentligt ansatte embedsmænd.

 • I 2006 blev 15 politikere og embedsmænd fra teknik-, miljø- og planudvalget i Albertslund Kommune inviteret til Barcelona i Spanien. Invitationen kom fra ingeniørfirmaet »KRÜGER«. Rejseomkostningerne ville koste skatteyderne 135.000 kr. Fornøjelserne ville blive betalt af det private firma. Da sagen blev kendt i medierne, afslog kommunen invitationen. Men flere andre kommuner deltog i smøreturen.

  Tjah. Kommunalpolitikerne skriger og klynker efter højere skatter. Evig og altid er kassen tom. Nu forstår vi hvorfor. Fæhovederne rejser på smøretur med alt betalt. Skatteyderne står tilbage med regningen. Politikerne og firmaerne griner.
  Er der tale om brud på Forvaltningsloven? Er der tale om korruption? Selvfølgelig er der det.
  Offentlighed om politikernes privatøkonomiske forhold  Politikernes privatøkonomi
  Gældende fra marts 2005 bliver en regerings ministre hvert år opfordret til at give Statsministeriet oplysninger om deres egen og deres ægtefælles privatøkonomiske forhold. Eksempelvis lønnede bestyrelsesposter, aktiebeholdninger og diverse bijobs. Ordningen skal skabe åbenhed omkring politikernes gøren og laden og derved dæmme op for afhængighed og korruption. Økonomiske investeringer over 50.000 kr. skal indberettes. Oplysningerne er offentligt tilgængelige. De kan læses på Statsministeriets website: www.stm.dk (Regeringen > ministrenes økonomiske interesser mv). Ordningen kom i stand efter afsløringen om udviklingsministerens (V) ansættelse af illegal udenlandsk arbejdskraft på godset i Holstebro. Læs: Svinebaronessen

  Den 14. marts 2005 truede den politiske ordfører Rohdehovedet fra Venstre med, at han ikke vil være minister, hvis hans samlevers økonomiske forhold skal offentliggøres (minister bliver han aldrig alligevel). Desuden nægtede den daværende miljøminister (K) at efterkomme reglerne med hensyn til sin ægtemands forhold. I øvrigt er liberale politikere ikke meget for åbenhed. »Det er undergravende for demokratiet.....« - udtalte lille Søren fra Østermarie (V) på et tidspunkt. Læs: Åbenhed - ikke hos venstrepolitikere

  I maj 2009 lavede folketingets partier en bred aftale med ikrafttrædelse den 1. juni 2009 om offentliggørelse af ministres udgifter til repræsentation, tjenesterejser og deltagelse i diverse arrangementer. Desuden skal arten af frikort og gaver offentliggøres på månedlig basis. Oplysningerne skal kunne læses på ministeriernes website. Til gengæld skal en ministers kalender ikke længere være åben for aktindsigt. De nye regler blev kaldt »åbenhedsordningen«. Men de var alligevel ikke så åbne.
  Det viste sig, at gavelisterne alene inkluderede gaver, som var blevet indleveret på ministeriernes adresser. Hvis gaverne blev indleveret på privatadressen eller folketingets adresse, så blev de ikke registreret og offentliggjort. Det drejer sig eksempelvis om de meget eftertragtede frikort til DFDS, Københavns ZOO, Tivoli mv. I november 2010 satte Ombudsmanden en stopper for dette luskeri. Fra dette tidspunkt skal alle gaver offentliggøres. Find links til oplysningerne under ministrene på: Folketinget.dk (regeringen > ministeren > »åbenhedsordning« el. »aktiviteter og udgifter«).

  Siden 1994 er folketingsmedlemmernes økonomiske interesser og lønnede bijobs blevet registreret. Ordningen er frivillig. Nogle politikere vil ikke ud med oplysningerne. Registret er offentliggjort på Folketingets website: Folketinget.dk (Folketinget > medlemmer > hverv og økonomiske interesser). I 2011 ville 48 folketingspolitikere ikke medvirke. Ud af 47 politikere fra Venstre ville 32 ikke have deres data frem. Det samme gjaldt syv ud af ni politikere fra Liberal Alliance. I 2013 blev ordningen boykottet af 64 pct. af politikerne fra Venstre, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Inklusive de tre partiers partiledere. I 2014 var tallet steget til 75 pct. (kilde: Ugebrevet A4). Eksempler:

 • bilags-Lars (V)
 • Karen-skrald (V)
 • lille Søren fra Østermarie (V)
 • muslim-Birthe (V)
 • asfalt-Schmidt (V)
 • komiske Inger (V)
 • rottweileren (V)
 • svinebaronessen (V)
 • PC (V)
 • Brian-Arthur (K)

  I 2007 fastsatte Personalestyrelsen regler for gaver til offentligt ansatte. Vejledningen »god adfærd i det offentlige« fastslår, at en gave ikke bør overstige et niveau på 500 kr. Eksempelvis en bog eller en vingave. Men ministrene mener ikke, at denne regel gælder for dem!!!!

  Offentliggørelsen af politikernes privatøkonomiske oplysninger, gaver, frikort mv. har et ganske specifikt og selvfølgeligt formål. Folkevalgte politikere skal være uafhængige og ubestikkelige. Ellers kan befolkningen ikke være tjent med deres arbejde. I lande uden den slags regler er næsten alle politikere korrupte. En politikers privatøkonomiske interesser kan influere på den førte politik. Det kaldes plattenslageri og korruption. Ægtefællernes økonomiske investeringer kan også påvirke en politikers dispositioner. Lad os få nogle flere af den slags regler. Så vi kan få bugt med alle plattenslagerne.  Rolex-klubben
  De fleste politikere kan »købes« for ganske beskedne midler. Der er naturligvis individuelle forskelle og direkte sammenhæng mellem ydelser og modydelser. Nogle holder altid udsalg. Andre spiller kostbare. Men de fleste er til salg. Følgende personer er medlem af den såkaldte guldbroche- og Rolex-klub på Christiansborg:

 • Håndtasken fra Det Radikale Venstre.
 • Traktor-Troels fra Venstre.
 • Mobil-Lone fra Det Radikale Venstre.
 • Fjoghs bedre halvdel (V).
 • Bambi´s bedre halvdel (K).  Folketingssalen

  Netværket  Broderskabet
  Vi har alle hørt om »broderskaberne« og »logerne«. Det er private klubber, som overvejende optager medlemmer fra det private erhvervsliv. De er yderst hemmelige og omgærdet med megen mystik. De såkaldte »erhvervsklubber« og VL-grupper har et lignende men lidt mindre mystisk præg. De er til gengæld mere udbredte. De findes overalt i landet inden for stort set alle erhverv. Og de finanseres i al hemmelighed delvis af skatteyderne.

  »Dansk Selskab for Virksomhedsledelse« består af ca. 84 såkaldte virksomhedsledergrupper (VL-grupper). Medlemmerne udgøres af 3.048 topchefer fra erhvervslivet, organisationerne og det offentlige system. I grupper med lavt nummer (VL-gruppe 1, VL-gruppe 2 osv.) sidder de mest betydningsfulde og inflydelsesrige personer. Flere folketingspolitikere og topembedsmænd er aktive medlemmer. Eksempelvis var erhvervsminister Bambi (K) medlem af den fynske VL-gruppe 61. Tidl. erhvervsminister - Kavalergangen (K) - omgiver sig med folk fra tøjbranchen i VL-gruppe 68. Tidl. flygtningeminister - pibemusen (V) - var medlem af VL-gruppe 20. Og familie- og forbrugerministeren (K) var medlem af VL-gruppe 2. Det udnyttede vennerne i DTU til egen fordel. Læs under: Kødvaskeren

  I VL-grupperne sker der en sammenblanding af private og offentlige interesser i en udveksling af holdninger og information for penge. Og det finanserer skatteyderne. Flere ministerier betaler nemlig politikernes og embedsmændenes medlemsskab. I 2010 var i alt otte departementschefer medlem af en VL-gruppe. Og i mange tilfælde bespises VL-grupperne i centraladministrationen på skatteyderne regning. Statsministeriet brugte således ca. 20.000 kr. til mad og drikke over to år til disse fine »brødre«. Skatteministeriets departementschef inviterede to gange sin VL-gruppe på middag i ministeriet. Han var desuden bestyrelsesmedlem for alle logerne på landsplan. Og Statsministeriets departementsråd bespiste sin VL-gruppe 13 på Christiansborg i 2009.
  Tidl. statsminister Fjogh (V) har kraftigt opfordret VK-ministrene til kun at være passive medlemmer af disse grupper. Men det blæser de på. Der er simpelt hen for mange fordele. For mange gratis middage med cigarer og rødvin ad libitum. Gratis koncerter og foredrag med efterfølgende hotelophold. Og ægtefæller og kærester deltager flittigt.
  Læs mere om VL-grupperne på deres eget website: dsv-vl.dk

  Hvad foregår der til møderne? Leger de med futtog og taler om naboerne? Nej. Virkeligheden er mere kompliceret. Disse klubbers formål er at forøge og vedligeholde personlig magt og rigdom. Klubberne danner et »netværk«, som medlemmerne benytter sig af i deres stræben efter økonomisk gevinst og pleje af job og karriere. Forretningsaftaler planlægges. Nye jobs formidles. Strategier og erhvervsfremstød diskuteres. Når man har drukket fire glas god rødvin, så drøfter man, hvorledes man fisker penge op af skatteydernes lommer. På denne måde »holder man sammen« og beskytter sine egne og det snævre fællesskabs interesser. Princippet er udemokratisk og småvammelt. Men det har alle ret til at gøre.

  Men det er selvfølgelig ikke i orden, at skatteyderbetalte demokratisk valgte politikere er involverede i dette skjulte netværk. Politikerne skal spille med åbne kort og forvalte vores tillid og penge på en ærlig og redelig måde. De skal ikke sidde og lumre med repræsentanter for snuskede privatøkonomiske broderskaber. Det kan kun skabe korruption og svindel. Politikerne bliver naturligvis »købt« i sådanne sammenhænge. Og det kommer skatteyderne til at betale.

  I 2007 var følgende folketingspolitikere medlem af en såkaldt VL-gruppe:
 • Søren Pind (V), VL 2
 • Lars Barfoed (K), VL 2
 • Christine Antorini (A), VL 13
 • Karin Riis Jørgensen (Europaparlamentet)(V), VL 16
 • Thor Pedersen (V), VL 16
 • Jens Hald Madsen (V), VL 17
 • Rikke Hvilshøj (V), VL 20
 • Helle Sjelle (K), VL 24
 • Pia Christmas-Møller (K), VL 55
 • Peter Christensen (V), VL 59
 • Bendt Bendtsen (K), VL 61
 • Lene Espersen (K), VL 68


  Bildenberg-gruppen
  I 1954 afholdt en række mennesker et møde på Hotel de Bildenberg ved Arnhem i Holland. De var bekymrede over den voksende antiamerikanske holdning i Vesteuropa efter 2. verdenskrig. Mødet var tilsyneladende en succes. Siden det første møde har man afholdt et årligt Bildenberg-møde på et luksushotel i enten Vesteuropa eller Nordamerika. Hvert land sender en delegation bestående af en politiker, en erhvervsperson og en intellektuel. I alt 130 personer inviteres til en dejlig miniferie på tre til fire dage med alt betalt.
  Møderne er hemmelige. Der findes ingen officiel dagsorden. Ingen deltagerliste. Og intet slipper ud til offentligheden efter møderne. Ingen referater. Ingen oplysninger om eventuelle beslutninger. Selv middagsmenuerne er hemmelige. Man mener, at møderne er blevet en del af netværket omkring logerne »European Round Table« og det amerikanske »Trilateral Commission«. I 2007 blev mødet afholdt på luksushotellet Ritz-Carlton i Istanbul i Tyrkiet. I 2008 afholdt man møde i Chantilly i Virginia i USA. En enkelt gang har mødet været afholdt i Danmark.
  Flere danskere har deltaget i hemmelige Bildenberg-møder. Eksempelvis:

 • Prins Henrik
 • Mærsk Mc´Kinney-Møller
 • Mogens Lykketoft (A)
 • Ritt Bjerregaard (A)
 • Per Hækkerup (A)
 • Helle Thorning-Schmidt (A)
 • Poul Hartling (V)
 • Uffe Ellemann Jensen (V)
 • Connie Hedegaard (K)

  Altså endnu en hemmelig loge for dovne tykke fæhoveder med trang til at æde, drikke og vrøvle på skatteydernes regning. Endnu en rødvinsklub for selvglade overflødige åndsfyrster. Wikileaks.ch afslørede på et tidspunkt nogle af logens møderapporter.
  Statslige virksomheder  VKO blokerede for rapport om indberetningspligt
  I december 2006 tilbød Folketingets Politisk-økonomiske Udvalg at skrive en beretning til alle ministerier om orienteringspligten til Rigsrevisionen angående svindel, svig og forsømmelser hos offentlige myndigheder. Rapporten skulle skabe større klarhed om ministeriernes håndtering af denne problematik. Ifølge reglerne skal alle sådanne sager nemlig straks indberettes til Rigsrevisionen. Udvalget syntes, at man skulle indskærpe reglerne. Og hvem kunne have noget imod det?
  Det havde VK-regeringen og Dansk Folkeparti. Med et folketingsflertal blokerede de for rapporten. En sådan adfærd ser man hos folk, der har noget at skjule.

  Hvorfor?  Bengnaveri hos elselskaber
  I 2003 blev det danske elmarked liberaliseret. Herefter kan private el-kunder frit vælge el-selskab. Nu skulle der indføres fri konkurrence på el-priserne for at skabe prisfald til gavn for forbrugerne. Tidligere havde en lille håndfuld selskaber haft monopol på levering af el. Men sådan foregår tingene naturligvis ikke i lille Danmark. Her aftales alle priser indbyrdes og ulovligt blandt udbyderne med politikernes velsignelse for at sikre det tårnhøje afgiftsgrundlag. Kommunalpolitikerne fik derfor velbetalte bestyrelsesposter hos el-selskaberne. Derved kunne de overvåge og forhindre den frie konkurrence i en vanvittig dobbeltrolle i under forhandlinger om el-priser. Dette komiske bengnaveri honoreres årligt med mellem 100.000 kr. og 300.000 kr.
  Ifølge Ekstra Bladet den 23. maj 2005 sad der politiske bengnavere i ØSTKRAFT (formand og næstformand), EL-FOR (formand), TRE-FOR (formand) og ELSAM (formand). Formanden i ELSAM var tidligere amtsborgmester (V) i Sønderjylland. Denne post gav 300.000 kr. årligt. Det er ikke løgn.
  Er disse politikere korrupte? Døm selv.


  Politikerne freder virksomheder
  De store multinationale selskaber og mange danske virksomheder nyder livet på den grønne gren næsten uden skattebetaling. De største danske rederier (DFDS inklusive) betaler næsten ingen skat af deres kæmpefortjenester. Denne skattebegunstigelse sker med politikernes accept. Mange af disse virksomheder finansierer nemlig politikernes magtposition og privilegier. Skatteyderne betaler. Se oversigten: skattefri / næsten skattefri virksomheder.
  Grønland  Pengemisbrug i Grønland
  Danske skatteydere forsørger Grønland med 3,6 milliarder kr. om året. Det er dybt underligt. Grønlænderne hader Danmark og vil gerne være selvstændige. Hvorfor forsørger de ikke bare sig selv?
  Revisionsfirmaet Deloitte afslørede i august 2005 et enormt pengemisbrug blandt grøndlandske toppolitikere. I perioden 2004 til juni 2005 misbrugte fem politikere fra Landstinget deres repræsentationskonti til druk, værtshusbesøg, fester, middage og stripbarer. Jens Napãtôk skulle have drukket og spist for 478.766 kr. på halvandet år. Han forlod herefter sit job som landsstyremedlem. Sammen med Johan Lund Olsen brugte han 11.585 kr. på et enkelt restaurantbesøg i København. Rasmus Frederiksen skulle have festet for 160.000 kr. i samme periode. Også han trådte tilbage fra sin politiske post. Josef Motzfeldt og Jørgen Wæver Johansen var også under mistanke for misbrug af offentlige midler. Sagen blev efterforsket af grønlandsk politi og bagmandspolitiet (hvad skulle det nytte i Grønland?).

  Grønlandske politikere efterligner naturligvis politikerne i alle andre lande. For vores skyld må de hore, feste og fulde sig så meget de har lyst. Bare de selv betaler.


  Bedrageridømt landsstyreformand 2013
  Efter valget den 12. marts 2013 blev den 48-årige Aleqa Hammond fra partiet Siumut medlem af Landstinget og landsstyreformand. Men vælgerne vidste ikke, at hun i 1996 blev dømt for bedrageri. I 1994 blev hendes konto og Dankort spærret. Alligevel brugte hun kortet syv gange for et beløb på 5.100 kr. på Hotel Godthåb i Nuuk i marts og april 1995. Hotellet kunne ikke få pengene. Sagen blev politianmeldt med en resulterende dom for bedrageri og en bøde på 3.000 kr. samt tilbagebetaling af det skyldige beløb.


  Landsstyret forsvarer sælmord
  Hvert forår er der blodbad på isen ud for New Foundland i Canada. Omkring 325.000 forsvarsløse sælunger bliver jaget og myrdet på den mest bestialske vis. Ca. 44 pct. af dem bliver banket i hovedet med køller og tilfældige slagvåben og herefter pelset. Fangerne bruger slagvåben for at spare patroner. Ca. 4 pct. svarende til 13.000 af sælerne bliver flået levende. Skindene bliver eksporteret og solgt til pelsindustrien.
  Canadiske fangere er gerningsmænd til det psykopatiske myrderi. Og dyremishandlingen sker med velsignelse fra den Canadiske regering. Se optagelser af det frygtelige slagteri på websitet:


  Hidtil har der været importforbud mod canadiske sælskind i Grønland. I maj 2006 blev forbuddet ophævet, således at Landsstyrets pelsfirma GREAT GREENLAND kan sælge skind fra sælunger, der er blevet banket bevidstløse med køller og derefter flået levende. Landsstyreformanden Hans Enoksen udtalte til avisen Sermitsiaq: »Vi frygter ikke dyreværnsorganisationerne.....«
  Grønlandske politikere frygter kun at miste bloktilskuddet fra Danmark. Har politikerne i Landsstyret fået penge under bordet for at genoptage handel med canadiske sælskind? Er der tale om korruption?
  I januar 2007 afviste EU-Kommissionen og den danske konservative justitsminister - ferie-Lene - at indføre forbud mod import af sælskind fra Canada. Dette var ellers blevet indstillet af EU-parlamentet.
  Hvorfor bliver sælungerne mishandlet og pelset? Det er for at behage fine damer. Pyntesyge selvforelskede dukker, der gerne vil gå rundt i sælpels. Disse vamle krager holder gang i dyremishandlingen. Føj for helvede!!!
  Diverse  Skandalen
  En gang imellem bliver fuskeriet og misbruget så groft, at nogen tipper en avis. Og heldigvis for det. Så ruller skandalen. Så farer »rotterne« rundt på gulvet for at søge dækning. En standardskandale kører typisk i fire faser:

 • Luskefasen: Plattenslageren gemmer sig for journalisterne og bruger bag- og sideindgangene på Christiansborg. Man afviser at give en kommentar. Man tager ikke telefonen. »Ministeren sidder i møde«. »Ministeren er ikke hjemme«. Den primære taktik går ud på at trække tiden ud. Måske går tingene over af sig selv. Måske glemmer folk sagen. Hvis man bliver fanget af en journalist, så giver man en sludder for en sladder. Man prøver at virke rolig. Måske drister man sig til at sige, at der ikke er fugls føde på sagen.

 • Forklaringsfasen: Hvis balladen fortsætter, så holder man møde med spindoktorerne og de politiske rådgivere. Politiske kolleger spørges til råds. Man trækker tiden ud 1-2 dage. Der laves en nødforklaring - og derefter holder man sig til den. Der holdes et pressemøde, eller sagen forklares i folketingssalen. Hvis man er et mandfolk, så indrømmer man sit nederlag og giver en undskyldning i denne fase.

 • Chokfasen: Nødforklaringen har ikke lagt låg på balladen. Man forsøger at tørre ansvaret af på embedsmænd og politiske kolleger. Man stikker halen mellem benene og forsøger at løbe fra sit ansvar. Nu er man på vej ud i sovsen. Folk »vasker hænder«. Vennerne bliver væk fra kontoret. Telefonen ringer ikke. Ingen vil blandes ind i svineriet. Journalisterne og oppositionen lugter »blod«.

 • Panikfasen: Man har mistet overblikket. Man er trængt op i en krog. En passende løgn konstrueres. Den beviser, at man er helt ude i tovene. Vennerne og spindoktorerne har forladt den synkende skude. Der hviskes i krogene. Folk kigger den anden vej. Hvis man bliver afsløret i at lyve i Folketinget, så er jobbet og privilegierne for alvor i fare. Fyresedlen er på vej. De fleste politikere »overlever« ikke deres politiske liv i denne sidste fase.

  Desværre glemmer befolkningen hurtigt skandalerne - og det ved politikerne. Helt uofficielt eksisterer der kurser i at »ride stormen af«. Hvis man har nerver til at »overleve« de første 3 uger efter en skandale, så er der god sandsynlighed for, at man kan blive siddende på taburetten.
  Uffe-manden (verdens klogeste mand) fra Venstre sagde engang:

  Man skal ikke rutte med sandheden  Tiden kræver åbenhed
  Politikerne indfører mere og mere kontrol. Befolkningen og erhvervslivet kontrolleres i alle ender og kanter. Intet er for småt. Med sygelig iver tjekker og tilser myndighederne ethvert hjørne af vores liv. Men den samme ildhu for kontrol forsvinder, når politikerne skal lave regler for deres egen gøren og laden. Det er naturligvis uholdbart. Det stinker langt væk af råddenskab. Tiden kræver, at der er total åbenhed omkring politikernes økonomiske forhold.
  Som et minimum må man forlange, at folketingspolitikernes forhold er offentligt tilgængelige med hensyn til:

 • Skattemæssige forhold
 • Formue og investeringer
 • Ejerskab af fast ejendom
 • Bestyrelsesposter og bijobs
 • Straffeattest og verserende politisager


  Svinehunden
  Alle mennesker kender den. Den indre svinehund. Den bor i os alle. En gang imellem stikker den sit hæslige fjæs frem og kræver at blive fodret. Så giver vi den en lille godbid og får dårlig samvittighed. Derefter lukker vi den ind igen.
  Nogle mennesker har en stor og glubsk svinehund. De elsker dens tilstedeværelse og lufter den så ofte som muligt. De fodrer den med det bedste de kan finde, og kæler med den døgnet rundt. De er stolte af deres svinehund. Sådanne mennesker er psykopater.
  Svinehunden færdes også på Christiansborg. Den snuser og savler sig gennem gangene og pejler omgivelserne for godbidder. Den viser tænder, når den ser eller lugter en luns. Den vil have det hele for sig selv. Den ved godt, at den har frit spil på borgen. Den kan uforstyrret rende rundt på de mørke gange og mæske sig. En gang imellem møder den en anden svinehund på sin vej. Så knurrer den for at afmærke sit territorium.
  Det eneste, der kan skræmme den glubske Christiansborgske svinehund, er lyset. Når porten går op, og lyset strømmer ind, så gemmer svinehunden sig. Så trækker den sin beskidte snude tilbage og lægger sig pænt i sin kurv. Den vil ikke opdages. Den har det bedst med at luske rundt i mørket og blive mæt i det skjulte. På denne måde lever den stille og fedt. Hele sit liv.


  Politisk immunitet
  Politikerne står ikke til ansvar overfor straffeloven, med mindre de bliver taget på fersk gerning. Når almindelige mennesker snyder i skat eller på anden måde overtræder loven, så er der ingen grænser for, hvilke ressourcer myndighederne bruger på at straffe. Når en lille selvstændigt erhvervsdrivende laver skattesnyd for 500 kroner, så kører man frem med politi, hjemmeværn, militær og domstole.
  Når en folketingspolitiker snyder, fupper og bedrager - så sker der ingenting. De har nemlig politisk immunitet - og kun Folketinget kan ophæve denne (Se Grundloven §57). Det politiske system beskytter på denne måde sig selv. Og det ved politikerne. Derfor bliver de ved med at bedrage vælgerne.
  Den politiske immunitet skal sikre, at politikere ikke bliver udsat for politisk forfølgelse. Det er fint nok. Men loven har en bivirkning. Den medfører, at de politiske plattenslagere har frit spil. Den politiske immunitet bliver naturligvis misbrugt. Det siger sig selv.


  Lig og skeletter
  De kan ikke narre os. Alle politikerne på Christiansborg har »lig i lasten«. De har alle »skeletter« hængende i skabet. Man skal bare lukke op. Så vælter det ud med svineri og råddenskab. Skatteyderne betaler for det hele.
  Politikerne afslører aldrig korruption indenfor egne rækker. Det er politisk selvmord. Det lukker alle døre og smutveje. Det standser karrieren. Enhver politiker uanset partifarve er desuden »fredet«, når det drejer sig om småøkonomisk fifleri med skatteydernes penge. Alle politikere har nemlig snablen nede i pengekassen. Hvis man afslører andres luskeri, så risikerer man at få sit eget beskidte vasketøj frem i lyset. På denne måde dækker alle over hinanden. På denne måde beskyttes systemet, så alle kan fortsætte med at rage til sig.


  Du er skyldig
  Hvis du bliver forkert og uretfærdigt behandlet af SKAT, så er du ilde stedt. Hvis parterne ikke kan blive enige, så kan sagen ende i Skatteretten. Det er et forfærdeligt sted. De almindelige menneskerettigheder gælder ikke. Der er omvendt bevisbyrde. Du er skyldig indtil du selv har bevist din uskyld!!! Et enkelt retsmøde med SKAT koster op til 40.000 kr. Så meget koster den juridiske bistand. Du betaler.
  Det er selvfølgelig helt med vilje, at skatteretssystemet går skatteyderen imod. Det er konstrueret til at afskrække almindelige mennesker. Og politikerne påstår, at vi lever i et retssamfund.


  Politikerne bruger dine penge
  Når en politiker for første gang bliver valgt til Folketinget, så er den første »pligt« at danne sig et overblik over alle de skatteyderbetalte ordninger. Hvor kan man rage til sig? Hvem kan man spørge? Fiduserne udveksles til festerne og bag de lukkede døre på de fine kontorer. Ældre kolleger kender metoderne. Man skal bare give nogle drinks. Så kommer det hele væltende. Herefter er der frit valg på hylderne.
  Parti- og ministerkontorerne bliver indrettet efter alle kunstens regler. Ægte kunst og arkitekttegnede møbler er en selvfølgelighed. Politikere, der kommer fra jævne kår, er oftest de værste. Intet er fint nok. Selv den mindste knagerække skal have et specielt design. Urtepotternes farve skal matche malerierne. Kontorstolene skal have specielle ryg- og armlæn. Fra de fine kontorer kan man se ud på undersåtterne. De arbejder hårdt for at betale festen. Politikerhjertet svulmer af skatteyderbetalt stolthed.
  En minister tjener over en million kroner om året og har en skatteyderbetalt luksustilværelse, som almindelige mennesker kun kan drømme om. Fødselsdage, jubilæer og receptioner med tilhørende gaver betales naturligvis af skatteyderne.
  Nye biler i millionklassen bliver købt til alle nye ministre. Alle rager til sig. Ved højtiderne og ved enhver anden given lejlighed korrumperes politikerne med »gaver« fra erhvervslivet og diverse mystiske pamperorganisationer. Man køber sig til politisk indflydelse med rødvin, whisky og grønne badeværelser. Politikerne elsker det og fylder luksusbilerne op.


  Verdens bedste land
  Det engelske magasin The Economist har offentliggjort en liste - WORLD 2005 - over livskvalitet i verdens lande. Man har prioriteret rækkefølgen på baggrund af emner som helbred, frihed, arbejdsløshed, familieliv, klima, politisk stabilitet, sikkerhed og ligestilling.
  Og Danmark kommer ind på sidstepladsen i Skandinavien og som nr. ni på listen. Frankrig, Tyskland og England står som hhv. nr. 25, 26 og 29 på listen. Irland er det bedste land. Se nedenfor:

  1. Irland
  2. Schweiz
  3. Norge
  4. Luxemborg
  5. Sverige
  6. Australien
  7. Island
  8. Italien
  9. Danmark
  10. Spanien

  Tilbage til top