www.politikerlede.com
Start
Velkommen
Politikernes privilegier
Tyveri
Korruption
Fuprejser
Skattevanvid
Skattefrihed

Grundloven
Ytringsfrihed
Politi og domstole
Forsvaret
Janteloven
Menneskerettighederne

Folketingsvalg
Kommuner og regioner
Danske regeringer
Folketinget
Non governmental org.
Fagbevægelsen
Kongehuset
Religion
Debat

A. Socialdemokraterne
B. Det Radikale Venstre
C. Konservative Folkeparti
D. Centrumdemokraterne
F. Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
M. Minoritetspartiet
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre
Z. Fremskridtspartiet
Ø. Enhedslisten
Å. Alternativet

Europæiske Union
Amerikanske præsidenter

Spar penge
Konkurrenceloven
Polsk arbejdskraft

Kontakt
politikerlede.com
www.eff.org
Boykot ARLA!
Muhammedtegningerne

Ytringsfrihed (©)

(Sitemap)

Ytringsfrihed Frihedens fjender Kæmp for frihed Socialister Muhammedkrisen


Ytringsfrihedens formål
Ytringsfrihed er kommunikation mellem frie mennesker. Presse- og ytringsfrihed er grundlaget for demokrati. Det frie ord er forudsætningen for intelligens, udvikling og velfærd. I samfund uden ytringsfrihed lever folk et formørket og understimuleret fattigt liv.
Når man taler om ytringsfrihed, så må man tage det sure med det søde. Ellers giver friheden ingen mening. Ytringsfrihed er unik og kompromisløs. Dens formål er at kritisere, forhåne, latterliggøre og bespotte. At afsløre dumme menneskers tåbelige holdninger. Det frie ord skal fornærme eliten og arrogancens institutioner. Ytringsfriheden skal skabe opposition og provokere bestående principper. Ytringsfriheden skal skabe antiautoritet og disrespekt over for magthaverne. Uden denne mulighed er der ikke frihed og demokrati. Kun ved at bruge ytringsfriheden uhæmmet kan den forsvares og opretholdes.

Ytringsfrihed er en demokratisk ret - høflighed er et frivilligt valgYtringsfriheden begrænses
Politikere, socialister og religiøse psykopater har det svært med ytringsfrihed. De er grænseløst irriterede over, at der findes andre meninger og holdninger end deres egne. De opfatter kritik og foragt som en personlig fornærmelse. Det forstyrrer deres naive drømme og selvopfattelse. Livet ville være meget nemmere, hvis man altid havde ret. De har ikke forstået demokratiets væsen.
Ytringsfrihed kan ikke gradbøjes. Enten er der ytringsfrihed. Eller også er der ikke ytringsfrihed. Kloge mennesker i andre lande har indset dette. Danmark har heldigvis tilsluttet sig internationale konventioner i form af menneskerettigheder defineret af FN. Danske politikere har forpligtet sig til at respektere ytringsfrihed. Det er en menneskerettighed ifølge artikel 19:
  Artikel 19: Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed. Denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.
Ytringsfriheden er også stadfæstet i Den danske Grundlov:
  §77: Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres.
Ytringsfrihed er altså en menneskerettighed. Det frie ord er defineret af FN og Den Danske Grundlov. Ethvert fæhoved burde vel kunne forstå den besked. Men ak, nej. Verden er fuld af slappe politiske fæhoveder. De har lavet følgende love om begrænsning af ytringsfriheden i Danmark:
  §266b (racismeparagraffen): Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
  Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.
  (Racismeparagraffen blev lavet i 1939 for at beskytte jøderne).

  §110e: Med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil to år straffes den, der offentligt forhåner en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke.

  §140: (blasfemiparagraffen, afskaffet 2. juni 2017): Den, der offentligt driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt betsående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel i indtil fire måneder.

  §267, 269-271: Injurielovgivningen.

Danske politikere har forbrudt sig mod Grundloven og de internationale menneskerettigheder ved at lave §266b, §110e, §140, §267 og §269-271. De tre førstnævnte love ulovliggør visse tanker, holdninger og ytringer. Det er helt ude i hampen i et demokratisk samfund. Visse handlinger skal naturligvis være ulovlige. Men holdninger og ytringer må nødvendigvis være frie i et frit samfund. Det siger sig selv. Man må hjertens gerne forhåne Danmark og afbrænde Dannebrog. Det står enhver frit for. Men det er ulovligt at forhåne voldelige og korrupte politiske regimer og religiøse psykopater. Det er så bizart og ude af trit med sund fornuft, at kun politikere kan have fundet på det.

Blasfemiparagraf 140 blev indført i 1866. Den har kun ført til domfældelse to gange. Den 19. januar 1938 blev en gruppe nazister dømt for at have omdelt løbesedler med en påstand om, at jødiske piger havde angrebet ikke-jødiske piger. I 1946 blev to danske personer dømt for at have døbt en dukke iført præstekjoler. I 1971 blev to DR-programchefer frikendt i Byretten for anklager om blasfemi ved at have ladet sangerinden Trille synge sin sang »Øjet i det høje« i radioen. I 2017 blev en 42-årig mand i Nordjylland tiltalt for blasfemi efter at have afbrændt en Koran og lagt en video af oplevelsen på Facebook. Nu skulle det altså være ulovligt at afbrænde sine egne ejendele.
EU og FN opfordrede i mange år Danmark til at afskaffe blasfemiparagraffen. Den er et levn fra en gammel tid og helt irrelevant i en moderne verden med ytringsfrihed. Men som bekendt er danske politikere svage, slappe, ansvars-, beslutnings- og handlingsangste. I 2011 bad VK-regeringen med den konservative justitsminister i spidsen Straffelovrådet om at vurdere konsekvenserne af at afskaffe blasfemiparagraffen. Den slags meeeeeeeget vanskelige sager tager laaaaaaaaang tid i Danmark. I februar 2015 havde rådets konklusion ligget klar i to måneder i al hemmelighed. Men Justitsministeriet under S-R-regeringen turde ikke offentliggøre rapporten. Samme måned myrdede en muslimsk terrorist to personer og sårede fem betjente i København. Herefter gik sagen helt i baglås. Nu var politikerne kujonagtigt bange for, at en afskaffelse af paragraffen ville gøre muslimer og jøder sure og dermed til fare for landet.
Efter igen at have siddet i rundkreds og snik-snakket og spillet bongotrommer og rådført sig med lande uden balsfemiparagraf tog Folketinget på foranledning af Enhedslisten endelig den stoooooore beslutning. Fredag den 2. juni 2017 vedtog et flertal (74 for og 27 imod) at afskaffe Blasfemiparagraf 140. Kun Socialdemokratiet stemte imod. Forinden havde PET´s Center for Terroranalyse (CTA) forsøgt at påvirke politikerne til at stemme nej ved at påstå, at en afskaffelse af paragraffen vil være til fare for rigets sikkerhed!!!! Det er ikke løgn. Hvilke forvirrede tumper kommer med den slags nonsens? Ytringsfrihed kan aldrig være til fare for et land. Det kan derimod censur. Nogle PET-medarbejdere trænger tydeligvis til en omskoling.

I 2014 delte en 19-årig kvinde og en 29-årig mand en uskyldighed vittighed under et billede af en abe på Facebook. »Mooar! Hvorfor spiser vi ikke aber? Fordi vi er beslægtede med dem. Er det så også derfor, muslimer ikke spiser grise.....?« - kunne man læse. En eller anden stakkels person politianmeldte parret. Og anklagemyndigheden spildte herefter skatteydernes penge på at føre sag i byretten for brud på racismeparagraffen. Den sag tabte myndighederne naturligvis. Parret blev pure frikendt (kilde: Ekstra Bladet).

I Danmark kan man altså komme i fængsel og miste karriere og job, hvis man ytrer sig om bestemte holdninger. Det er ikke et frit samfund. Danske politikere hyler og klynker i kor, når menneskerettighederne overtrædes i andre lande. Men de overtræder selv de basale frihedsrettigheder i Danmark ved at opretholde mærkværdige paragraffer til undertrykkelse af folk. Det hænger ikke sammen.


Ytringsfrihed for offentligt ansatte
Vedvarende forsøger offentlige myndigheder at underkue de ansattes ytringsfrihed. Og det er et brud på reglerne. Læs nedenfor (kilde: Politiken.dk, den 3. april 2008 og Advokatbladet).

 • Offentligt ansatte har ytringsfrihed og kan deltage i den offentlige debat på lige fod med alle andre. Også når det gælder deres eget arbejdsområde. Man skal gøre opmærksom på, at man udtaler sig på egne vegne.

 • Ledelsen kan ikke kræve, at man indhenter tilladelse eller orienterer ledelsen.

 • Ledelsens ønske om loyalitet må ikke begrænse ytringsfriheden.

 • Der er intet krav om først at benytte interne systemer til kritik, før man går i offentligheden - om end det i nogle tilfælde kan være hensigtsmæssigt.

 • Ansatte må ikke udsættes for negative ledelsesreaktioner for ytringer, der er fremsat i overensstemmelse med retningslinjerne.

  Man skal dog være opmærksom på, at man ikke må bryde en evt. tavshedspligt. Desuden må man ikke fremsætte åbenbart grove, misvisende og urigtige påstande inden for sit arbejdsområde.
  Bliver offentligt ansatte fyret for at bruge deres ytringsfrihed? Javist. Et par enkelte eksempler: Kommunaldirektøren i Kolding og pressekonsulenten i Venstre


  PEGIDA har også ytringsfrihed
  I oktober 2014 dannede man i Dresden i Tyskland den antimuslimske organisation PEGIDA (Patriotic Europeans Against Islamization of the West). En gang om ugen demonstrerer man imod den slappe tyske og europæiske indvandringspolitik, som tillader en veritabel muslimsk folkevandring ind i det forjættede Europa med dejlige overførselsindkomster uden modydelser andet end at have et muslimsk navn. Bevægelsen spredte sig lynhurtigt til andre europæiske lande.
  I Danmark trådte en ung mand i spidsen for PEGIDA. Han er skolepsykolog i Københavns Kommune. Så væltede en mindre hær af fæhoveder frem fra træværket. I alt 11 af hans kollegaer skrev til Børne- og Ungeudvalget for at få ham fyret fra jobbet. Næstformanden i Landsforeningen for Socialpædagoger krævede også en fyring. Det samme gjorde en socialdemokrat i Københavns Borgerrepræsentation. De forvirrede og ikke særligt begavede socialister mente nu, at man kan fyre offentligt ansatte alene på baggrund af deres meninger. Ganske utroligt. Hvordan kan disse mennesker forsvarligt bestride stillinger i det offentlige med så lidt kendskab til Grundloven og Menneskerettighederne? Man burde tage deres ansættelser op til revision.


  DNSB har også ytringsfrihed
  I oktober og november 2006 trykte og uddelte DNSB nogle løbesedler i Gladsaxe og Bagsværd med påskriften: »De demokratiske partier ophøjer de racefremmede til herrefolk i vort land, medens de fornedrer os danskere«. Det blev nogle mennesker så nervøse over, at Statsadvokaten rejste sag mod formanden i henhold til racismeparagraffen (266b). Og den sag tabte han naturligvis. I april 2010 blev DNSB pure frikendt i Roskilde Ret. Ytringsfrihedens fjender tabte deres ynkelige sag.


  Nationalister har også ytringsfrihed
  I 2010 skrev et tidl. medlem af DNSB og stifter af Danskernes Parti på et TV2-blog, at indvandringen af afrikanere er langtidsskadelig for Danmark, fordi de er mindre intelligente end danskerne. Det blev Rigsadvokaten så sur over, at han politianmeldte ham for racisme efter racismeparagraffen 266b. Den unge mand mente, at han bare fremstillede videnskabelige fakta. I januar 2012 frikendte Aarhus Byret naturligvis den sigtede. I juli 2013 stadfæstede Landsretten frifindelsen. Ytringsfrihedens fjender tabte igen deres ynkelige sag.
  Ytringsfrihedens fjender  Tåberne
  Nogle mennesker og nogle lande er imod ytringsfrihed. De har et eller andet problem med religion, politik, penge, magt eller forfængelighed. De fører sig frem med egne meninger, men vil ikke tillade andres. De undertrykker og dominerer deres medmennesker, og bilder sig ind, at de kender den eneste sandhed. Vi foreslår, at disse tåber søger professionel hjælp og får løst deres ynkelige problemer. Man kan kun foragte disse mentale undermålere og deres selvskabte elendighed.
  I England har man lavet en lov, der forbyder forherligelse af terrorisme. I EU, Frankrig og Østrig og USA har man lavet en antiterrorlov, der kriminaliserer ytringer og foreninger, der støtter terrorisme. I Tyskland er nazistpartiet forbudt. I Østrig kommer man 10 år i fængsel for at sige, at jødeudryddelserne aldrig har fundet sted. I Frankrig er det strafbart at sige, at det armenske folkemord aldrig har fundet sted. I Danmark kan man ryge i fængsel for at kritisere religiøse tåber.
  Det frie ord har altså trange kår i vestlige demokratier. Svagt begavede politikere bruger i demokratiets navn samme metoder som terroristerne. I deres ynkelige naivitet tror de, at man kan løse problemer ved at begrænse ytringsfrihed. De bliver tilsyneladende aldrig klogere.  Kulturradikale narrerøve!  Pænhed og ytringsfrihed
  Det findes i ethvert samfund - det såkaldt intellektuelle parnas. Det elitære korps af fæhoveder. Disse selvbestaltede narrehatte forsøger at sætte standarden for os andre. Når befolkningen rykker sammen i bekymring, så rykker disse bedrevidende fjolser sammen mod befolkningen. De belærer os om, hvad vi bør mene. Og hvad vi bør sige. Selvhøjtideligt fører de sig frem med »rigtige« og »politisk korrekte« holdninger. På denne måde forsøger de at begrænse vores ytringsfrihed.
  Disse »pænhedens« mennesker er middelmådighedens repræsentanter. De har udnævnt sig selv til »smagsdommere« og »meningsdannere«. I virkeligheden er disse ynkelige grødhoveder en flok krybende feje hunde. De har ofte skjulte dagsordener, der skal fremme deres egne økonomiske interesser. Disse skinhellige apostle præker »korrekthed« med den ene hånd, mens de rager til sig og fusker med den anden.
  Man skal naturligvis ikke lytte til disse kulturradikale platnakker. Pænhed og fejhed harmonerer ikke med sandhed og ytringsfrihed. Hvis der opstår en tradition for »korrekthed«, så underkues ytringsfriheden. Se bare på vort naboland Sverige (vi brækker os).


  Undskyld
  Nogle folk vil have os til at sige undskyld. De mener, at vi skal undskylde vores ytringsfrihed og demokrati. Vi skal sige undskyld og falde på knæ overfor de muslimer og arabiske lande, der er fjender af ytringsfrihed. De vil undsige vores frihedsrettigheder over for diktaturstater, hvor man halshugger folk for at sige deres mening.
  Hvem er disse latterlige mennesker? Hvem er disse undskyldens hyklere? Det er folk, der lever fedt af ytringsfrihed og demokrati. Det er folk, der har penge i klemme. Disse mennesker vil sælge demokrati og frihed for penge. Samme slags mennesker førte aktivt samarbejde med nazisterne under 2 verdenskrig. De tjente penge på jødeforfølgelse, død og ødelæggelse.
  Vi brækker os igen.


  Fogh og Muhammed-sagen
  Den 30. september 2005 offentliggjorde Jyllands-Posten 12 tegninger af profeten Muhammed. Det må man ikke ifølge Koranen. En delegation af herboende selvbestaltede imamer rejste til mellemøsten og viste falske billeder og spredte løgnhistorier om Danmark. Herefter eksploderede balladen i de muslimske lande. Danske ambassader og Dannebrog blev afbrændt, og danske varer blev boykottet. Der blev fremsat dødstrusler mod Danmark og danske statsborgere (læs mere nedenfor). Danmark var inde i den største internationale krise siden 2 Verdenskrig.
  Nu skulle man tro, at hele det sædvanlige hylekor af intellektuelle ville stille op og forsvare ytringsfriheden. Man ville forvente, at hele parnasset af bedrevidende meningsdannere ville give deres principielle holdninger til kende. Men nej. Hvem kom til at udkæmpe ytringsfrihedens kamp? Det gjorde Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og regeringen. Statsministeren udtalte sig til Berlingske Tidende 26.2.2006:

  »Jeg synes virkelig, at der har været tale om en principløshed over en bred kam - og så er ingen nævnt, ingen glemt. Men det er noget, der har rakt fra brede kredse i erhvervslivet over til brede kredse i kultur- og medielivet«, siger Anders Fogh Rasmussen, der specielt er ude med riven efter »det intellektuelle parnas« i og omkring PEN-klubben.
  »Forfattere og andre, der i den grad lever af ytringsfriheden, har jo svigtet i denne her sag. Og jeg tror godt, at jeg ved hvorfor - det er fordi, de putter det ind i en helt anden sammenhæng, der fuldstændig har spærret for det klare syn. De kan ikke lide Dansk Folkeparti, de kan ikke lide Jyllands-Posten, og de kan ikke lide regeringen. Og muligvis i den rækkefølge. På grund af et næsten had-forhold til de disse tre faktorer, så kan de ikke få sig selv til at stå op og forsvare ytringsfriheden i denne sag. Så der er indført en dobbelt standard«.


  Statsministeren har selvfølgelig ret. Vi kan supplere med endnu en forklaring. Da lokummet brændte, gemte kultureliten, mediefolkene og erhvervslivets repræsentanter sig under sengen. De gemte sig som små mus. Deres manglende forsvar for principperne skyldtes simpel fejhed. Den slags kujoner har vi set før.
  Efter statsministerens udtalelser truede ejeren af GRUNDFOSS i Bjerringbro med at flytte virksomheden til udlandet. Ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha! Vi foreslår, at han flytter hele molevitten til Bagdad i Irak. Vi siger farvel og tak. God rejse.


  TheReligionofPeace.com  Europarådet fordømmer Danmark
  Europarådet blev dannet i efterkrigstiden i 1949. Det består af 46 medlemsstater, og har hovedsæde i Strasbourg i Frankrig. Det er opbygget af en ministerkomité, parlamentarisk forsamling og kongres. Desuden har man gennem årene opbygget 300 styrings- og ekspertfunktioner. Formålet med rådet er at fremme demokrati, retssikkerhed og respekt for menneskerettighederne.

  Europarådets ministerkomité er utilfreds med dansk udlændingepolitik og tonen i den danske udlændingedebat. December 2005 vedtog Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) en resolution, der opfordrer Danmark til at være mere lydhør overfor etniske og religiøse minoriteter.
  Foranlediget af balladen om de 12 danske Muhammedtegninger, udkom ECRI 16 maj 2006 med endnu en kritik af Danmark og ytringsfriheden. De opfordrer den danske regering til at skride ind over for fjendtlighed og diskrimination mod muslimer. I rapporten kan man læse:

  »Klimaet i Danmark er generelt blevet forværret, og visse politikere og dele af medierne fremmaner uophørligt et negativt billede af mindretalsgrupper i almindelighed og muslimer i særdeleshed«. ECRI udtrykker »dyb bekymring«, og at »der er en gennemgribende atmosfære af intolerance og fremmedhad overfor flygtninge og asylansøgere...«. Rapporten giver desuden udtryk for, at Dansk Folkeparti styrer indvandrerpolitikken, og at Danmark behandler sine mindretal dårligt.

  Statsministeren (V) svarede, at rapporten er så fuld af faktuelle fejl og mangler, at den kun egner sig til at arkivere lodret i papirkurven. I Folketinget 23 juni 2006 kaldte han den »et underlødigt makværk« og »det rene og skære vrøvl«.

  I 2012 forsøgte rådet sig igen. Nu fik det tidligere Fremskridtsparti og Dansk Folkeparti skylden for et debatklima, der forringer forholdene for indvandrere i Danmark. Nu opfordrede rådet de danske myndigheder til at sikre, at »politikerne opfører sig ansvarligt, når de omtaler indvandrere og deres forhold«. Nu skulle Danmark altså indføre et meningspoliti og indskrænke ytringsfriheden.

  Europarådet er endnu en pamperklub. Endnu et skatteyderbetalt fupforetagende, hvor gamle tykke blævrende bureaukrater og afdankede politikere kan mødes på fine hoteller og spise sig fede og mætte og drikke god rødvin. Dette pamperråd mener, at vi ikke opfører os korrekt. De vil belære os om, hvad vi skal mene, og hvordan vi ytrer os. De er utilfredse med, at vi har demokrati og ytringsfrihed i Danmark.

  Vi har et forslag til pamperne. Lav en resolution, der fordømmer muslimske æresdrab og terror. Lav en resolution, der fordømmer offentlig halshugning og stening af kvinder. Lav en resolution der fordømmer pamperi og misbrug af skatteydernes penge. Lav en ordning, der får de tykke ulækre svindlere i fængsel. Smid herefter fængselsnøglerne væk.


  Human Rights Watch
  Folkene bag den amerikanske organisation HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) fører sig frem med at påstå, at de overvåger menneskerettighederne. Nu vil de skærpe tilsynet med Danmark og Holland. De er bekymrede over den danske udlændingedebat. De vil undersøge, om Danmark overholder de internationale konventioner.
  Jaså! Endnu en selvbestaltet hyggeklub. Endnu en pamperorganisation hvor "pæne" mennesker med "korrekte" meninger sidder og kigger i computer og tjener deres fede løn. HRW-folkene er altså utilfredse med, at vi er kritiske, og bruger vores grundlovssikrede ytringsfrihed.
  Vi foreslår, at HRW undersøger, om menneskerettighederne overholdes i IRAN, SAUDI-ARABIEN og SYRIEN. Lad HRW undersøge, om man hænger og halshugger folk i disse lande. Lad HRW undersøge, om kvinder har stemmeret i disse lande. Eller er dette arbejde for besværligt for de pæne kontornussere med den fede løn? Vil de hellere angribe små lande og små problemer? Tager de sig kun af projekter med lette og overkommelige løsninger?
  Mon ikke disse "pæne" højtbetalte pampere skulle forlade skrivebordene og komme ud i den virkelige verden. Lad dem bekymre sig om nogle virkelige alvorgelige problemer.


  Holocaustbenægtelse
  Ordet »holocaust« er jødiske historikeres betegnelse for nazisternes jødeforfølgelse under 2. verdenskrig. Nogle mennesker har åbenbart interesse i at benægte de forfærdelige hændelser med tyskernes drab på millioner af jøder. Eksempelvis er visse nynazistiske grupper og muslimske kredse holocaustbenægtere. Det kaldes menings- og ytringsfrihed.
  Adskillige europæiske lande er så nazist-forskrækkede, at de er begyndt at bruge nazisternes metoder. De har lavet straffelove mod holocaustbenægtelse. I Belgien, Frankrig, Holland, Liechtenstein, Litauen, Polen, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Spanien, Tyskland og Østrig kan man blive straffet for offentligt at udtale, at holocaust aldrig har fundet sted. I Holland og Tyskland kan man få op til tre års fængsel for udtalelsen. I 2015 idømte man i Tyskland en 87-årig bedstemor ti måneders fængsel for at kalde »holocaust den mest sejlivede løgn i historien« i TV-programmnet Panorama. I 2016 blev lederen af det franske Front National idømt en bøde på 223.000 kr. for at have sagt, at »de tyske gaskamre under 2. verdenskrig er en detalje i historien.....«. I Danmark har man ikke planer om at indføre lignende censur - foreløbigt. Den 19. april 2007 mødtes EU´s justitsministre for at drøfte denne lovgivnings udbredelse til hele Europa.
  Det er virkelig utroligt. Med den ene hånd underskriver disse politiske tåber internationale konventioner om menneskerettigheder og ytringsfrihed. Rødmende af selvgodhed stiller de op til fotografering. Med den anden hånd underskriver de love, der krænker menneskerettighederne ved at forbyde menings- og ytringsfrihed. De lovgiver om historieskrivning og personlige holdninger. Det samme gør man i Kina og Nordkorea. Og det samme gjorde nazisterne. Totalt selvmodsigende, ynkeligt og vanvittigt.


  Frankrig lovgiver om armensk folkedrab
  I perioden 1915-1917 døde op mod 1,5 million armenere under en tvungen massedeportation og den efterfølgende tyrkiske uafhængighedskrig fra det osmanniske rige. Det kaldes et folkedrab. Ingen anstændige mennesker er i tvivl om det. Men i dag påstår Tyrkiet, at der maksimalt var 400.000 dræbte på hver side. Og landet benægter eksistensen af et folkedrab. Så røg kæden af for de franske frøspisere.
  I januar 2012 vedtog det franske senat en lov, der gør det ulovligt og dermed strafbart at benægte enhver massakre, som af staten er udnævnt som folkedrab. Loven var skræddersyet til den armenske problematik. I Frankrig kan det altså give fængselsstraf at benægte det armenske folkedrab.
  Utroligt. Frøspiserne lovgiver om historie. Speedy Sarko (ham med plateausko) underskrev loven. Frankrig overtræder menneskerettighederne og knægter ytringsfrihed.


  Høring om begrænsning af ytringsfrihed i 2012
  I 2012 var folketingspolitikerne blevet så fornærmede over mediernes offentliggørelse af deres kvaje- og svindelsager, at de holdt en høring om emnet onsdag den 9. maj 2012 på Christiansborg. De største politiske fæhoveder var mødt talstærkt op med deres rygklappere og skødehunde-advokater. Så begyndte klynkeriet og tåreperseriet. Hvordan skulle man begrænse mediernes grundlovssikrede presse- og ytringsfrihed? Hvordan skulle man straffe medierne for at skrive om politikernes kvajesager? Skulle Pressenævnet have sanktionsmuligheder? En tosset advokat foreslog i ramme alvor, at journalisterne skulle kunne idømmes bøder på op til 250.000 kr. uden domstolenes indblanding. Et andet fæhoved foreslog eksklusion af Dansk Journalistforbund. Der var ingen ende på tabernes feberfantasier. Medieansvarsloven beskriver i mindste detalje, hvordan man skal forholde sig i disse sager. Men det havde forsamlingen glemt.

  Tabere

  Kæmp for ytringsfrihed  Beskyt ytringsfriheden på internettet
  Frihed og ytringsfrihed er ikke en selvfølge. Tapre kvinder og mænd har kæmpet og betalt med livet for disse rettigheder. Tilfældige politiske tåber og religiøse kamelklappere skal aldrig komme og tage dem fra os igen.
  Politikere og andre ynkelige fæhoveder forsøger med politiets hjælp vedvarende at begrænse ytringsfriheden på internettet. De tror, at deres selvskabte problemer kan løses med censur. Dansk Folkeparti vil forbyde websites med rosende ord om narkotiske stoffer. Socialistisk Folkeparti vil forbyde websites med oplysninger til terrorister. Venstre vil forbyde on-line-spil for visse bookmakere. I januar 2016 ville justitsministeren fra Venstre masseovervåge befolkningens færden på internettet. Og Socialdemokraterne vil forbyde websites med børneporno i tegneserier. I 2013 forsøgte EU-parlamentet at gøre porno på internettet ulovligt. Samme år foreslog den britiske premierminister David Cameron, at alle nye computere skal produceres med et filter til frasortering af internet-porno. Ca. 40 lande rundt omkring i verden begrænser adgangen til internettet for at forhindre befolkningerne i at ytre sig og modtage ytringer.
  Alle disse tiltag dokumenterer magtarrogancen hos rådvilde svage politikere med angst i forhold til ytringsfrihed. Sådanne fæhoveder skal naturligvis fejes af banen. Frihed og demokrati kan aldrig udleves gennem undertrykkelse. Ethvert ynkeligt forsøg er spild af skatteydernes penge. Myndighederne og dermed politiet kan kun lukke et website, hvis de forinden har fået tilladelse gennem en dommerkendelse. Personlige data bag et website fra den danske internetudbyder kan kun udleveres gennem en dommerkendelse. Og konfiskation af en computer kræver også en dommerkendelse. En tilfældig tykpandet panser kan ikke bare spille gud og agere på egen hånd uden disse kendelser. Det vil være ulovligt og dermed strafbart. Gode råd nedenfor:

 • Hvis politiet efter en dommerkendelse fjerner en artikel fra et website, så får man bare andre websites til at bringe artiklen. Eksempelvis udenlandske websites uden for dansk jurisdiktion. Der eksisterer tusindvis af såkaldte »blogs« til forsvar for frihed. Ytringsfrihedens fjender har påtaget sig en håbløs opgave.
 • Hvis politiet lukker et website, så åbner man bare 10 nye websites med samme indhold på andre servere med andre domænenavne.
 • Hvis politiet gentagne gange har lukket en persons forskellige websites, så opretter man bare de samme websites på en udenlandsk server (eksempelvis: nunames.nu).
 • Hvis et website er DNS-blokeret, så skriver man bare »DNS-blokering« i søgefeltet hos GOOGLE. Så surfer man forbi blokeringen.
 • Hvis sagen havner i aviserne eller på TV, så får websitet så meget reklame, at myndighedernes anstrengelser under alle omstændigheder er spildte.


  Wikileaks
  Forbrydere og korrupte politikere arbejder helst i hemmelighed. Derved kan de skjule deres gerninger og undgå afsløring, ydmygelse og straf. Af samme grund eksisterer der verden over en række »whistle blower websites«. Formålet er at afsløre plattenslagerne.
  I 2006 oprettede den unge australske journalist, Julian Assange, websitet wikileaks.org. Hertil kan man indsende afslørende materiale om organisationer, offentlige myndigheder og politikere. I 2008 afslørede sitet den komplette medlemsliste i British National Party. Møderapporter om de superhemmelige Bildenbergmøder blev afsløret. I oktober 2010 blev rapporter om krigen i Irak afsløret. Dette blev efterfulgt af afsløringer om den amerikanske udenrigstjeneste i november 2010 ("cable gate"). Tusindvis af dokumenter blev offentliggjort på websitet. Så gik middagsherrerne i panik. De hylede, skreg og klynkede. Nu kunne de ikke længere arbejde i det skjulte med deres fuskeri. Amerikanske politikere ønskede Assange sat i livsvarigt fængsel for terrorvirksomhed. Nogle ønskede ham hængt og skudt. Formentlig efter amerikansk politisk pres lukkede VISA, MasterCard, PayPal og Amazon for donationer til Wikileaks. Flere banker indefrøs tilgodehavender. Sitets internetudbyder lukkede for samarbejdet.
  Den 11. august 2010 ankom Assange til Sverige for at holde en række taler. Samme nat bollede han en naiv sprede-ben-skøge fra Broderskapsrörelsen. Tre dage efter den 16. august bollede han endnu en sprede-ben-skøge fra rörelsen. Da skøgerne opdagede, at han havde bollet dem begge for sjov, blev de sure og politianmeldte ham for voldtægt. Han rejste herefter til London. Den svenske anklagemyndighed eftersøgte ham nu via Interpol for seksuelle krænkelser. Efterfølgende blev han sat i husarrest i London i 540 dage indtil en afgørelse i Højesteret tillod ham udleveret til Sverige i juni 2012. Det skete ikke. Han frygtede nemlig, at udleveringen var aftalt med USA. Efter en retssag i Sverige ville han blive sendt til USA med risiko for at få en livstidsdom eller endda dødsstraf. Samme måned flygtede derfor han ind på den Eucadorianske ambassade. Her fik han politisk asyl af præsident Rafael Correa i august 2012. Så gik det helt galt for briterne. De afspærrede et helt kvarter omkring ambassaden. Betjente og hemmelige agenter kravlede rundt som rotter på taget, på gangene og i kælderen i bygningen. Helikoptere cirklede rundt i timevis. Medarbejderne holdt sig væk fra vinduerne i angst for at blive skudt af politiets snigskytter. Politiet i London var i det højeste alarmberedskab siden 2. verdenskrig på grund af den faaaaaaaarlige whistle blower!!! Ganske utroligt.
  Assange har en trumf i ærmet. Der eksisterer en fil på 1,4 gigabyte med ukendt indhold. Den er downloaded på tusindvis af computere verden over. Filen er krypteret med en hemmelig kode, som endnu ikke er blevet knækket. Hvis der sker Assange noget i retning af et langvarigt fængselsindhold, så menes han at ville hævne sig ved at afsløre koden og dermed filens indhold.

  Mennesker kan fængsles. Men ytringsfriheden kan ikke sættes bag tremmer. Wikileaks opstod igen på en ny server under andre domænenavne. Desuden opstod hundredevis af såkaldte mirror-sites verden over. Plattenslagerne og ytringsfrihedens fjender tabte slaget allerede i første omgang. Og de vil aldrig vinde. Kun tåber beskæftiger sig med den slags idioti.

  Anonym på internettet
  I perioden 2007-2014 loggede danske teleselskaber befolkningens færden på internettet efter ordre fra forvirrede politikere for at bekæmpe terrorisme. Det blev naturligvis annulleret i 2014 af den socialdemokratiske justitsminister på grund af manglende positiv effekt på noget som helst. I januar 2016 foreslog justitsministeren fra Venstre i politisk afmagt at genindføre masseovervågningen. Generelt kan myndighederne i visse tilfælde få retskendelse til at undersøge en persons færden og søgning på internettet. Og internetudbyderne gemmer disse data i kortere eller længere tidsrum. Men hvis man vil færdes aldeles anonymt on-line, så er teknikken ganske enkel:

 • Kig på websitet anonymization.net og tor.eff.org for at downloade en Tor-browser for anonym surfing.
 • Anskaf et VPN-program til mobil og computer for at færdes IT-anonymt. Læs mere om dette på: vpninfo.dk (expressVPN, pureVPN, torguardVPN, nordVPN, ipvanishVPN).
 • Anskaf et krypteringsprogram (gratis på majorgeeks.com) for at kryptere e-mails mv.
  Socialister og ytringsfrihed  Ingen ytringsfrihed for terrorister?
  I august 2002 konverterede en etnisk dansk mand til islam. I 2007 blev den 33-årige idømt fem års fængsel for planlægning af terror mod bl.a. Folketinget, Nørreport Station og Jyllands-Posten. Den 4. november 2012 bragte BT et interview med ham. Han gav udtryk for, at danske soldater gerne må bringes hjem i kister med hovederne skåret af. Og det var Guds vilje, hvis »øksemanden« havde haft held med sin plan om at dræbe en af Muhammedtegnerne.
  Interviewet gav nogle af S-R-SF-regeringens forvirrede politikere anledning til at udtrykke deres uvidenhed om Grundloven. »Vi skal forhindre, at muslimer får sådanne ekstremistiske holdninger..... vi bør se på, hvordan vi forhindrer folk i at udvikle sådanne holdninger i og uden for fængslerne..... derfor vil jeg spørge justitsministeren, om politiet har de redskaber, som de skal bruge, og om sådanne udtalelser skal være tilladt.....« - udtalte formanden (SF) for Folketingets Retsudvalg til avisen. Den socialdemokratiske integrationsordfører var enig.
  Repræsentanter for S-R-SF-regeringen mente altså i 2012, at visse holdninger og ytringer skal forbydes og politiet gives redskaber til at håndhæve dette. Ytringsfriheden skulle begrænses for de indsatte i fængslerne. Det er ikke løgn. Det er i strid med både Grundloven og Menneskerettighederne. Hvordan kan sådanne politikere agere kompetent i en parlamenterisk forsamling? Uforståeligt.


  Enhedslisten
  Socialister af enhver slags hader ytringsfrihed. De mener, at Karl Marx og Stalin har sagt sandheden om alverdens ting. Deres ord må ikke modsiges. Det forstyrrer deres socialistiske drøm. De bliver meget agressive, når ytringsfriheden går imod deres holdninger. Her på redaktionen modtager vi eksempelvis en del hade-mails. De kommer tydeligvis fra unge vrede socialistiske hanekyllinger. De fleste af dem kan ikke stave. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

  De røde lejesvende i Enhedslisten forsvarer ytringsfriheden i mange sammenhænge. Men det er altid et forsvar i eget favør. På websitet ytringsfrihed.nu forsvaredes OPRØR og ROJ-TV. Hjemmesiden var en reaktion på politiets forbud mod en erklæring fra organisationen OPRØR. Den 24. februar 2006 blev OPRØR-erklæringen fjernet fra Enhedslistens hjemmeside af Københavns Politi. Erklæringen er nu tilgængelig på adskillige servere verden over - eksempelvis Folketingets website. Folketingets hjemmeside offentliggør altså ulovligt materiale.

  Hvorfor forsvarer Enhedslisten ytringsfriheden så ihærdigt? Det er fordi vi taler om socialistisk ytringsfrihed. Socialisterne har ikke noget imod det frie ord, når det gavner deres egen sag. Stalin, Lenin og Hitler dyrkede samme princip. Men okay. Blinde høner kan også finde et korn.
  Muslimerne angriber Danmark og ytringsfriheden  Muhammed-krisen
  Den 30. september 2005 offentliggjorde Jyllands-Posten 12 tegninger af profeten Muhammed. Det må man ikke ifølge en eller anden sjov bog kaldet Koranen. Tegningerne blev bragt som led i en debat om islam og ytringsfrihed. Forfatteren Kåre Bluitgen ville skrive en børnebog om profeten Muhammed. I den forbindelse søgte han forgæves en tegner til at illustrere bogen. Mærkværdigvis turde ingen tage opgaven.
  Jyllands-Postens kulturredaktør (Flemming Rose) var idé-manden bag tegningerne. Han skrev: »De gør krav på en særstilling, når de insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser. Det er uforeneligt med et verdsligt demokrati og ytringsfrihed, hvor man må være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse«.

 • Den 2. oktober 2005 et par dage efter offentliggørelsen af Muhammedtegningerne i Jyllands-Posten, samledes repræsentanter for 16 danske islamiske foreninger for at diskutere tegningerne. De var blevet inviteret til det hemmelige møde af muslimerne Ahmed Akkari, Ahmad Abu Laban fra islamisk trossamfund og imamerne Abdul-nasser el-Qasimi og Raed Hlayhel. Sidstnævnte havde fået en god idé. Danmark og danskerne skulle gøres upopulære på grund af vantro levevis, racisme og fjendtlighed over for islam. Nu kunne man bruge Jyllands-Postens tegninger som et påskud for at starte en hadekampagne. Tegningerne i sig selv var i virkeligheden ligegyldige. Den planlagte konflikt skulle være international for at skade Danmark mest muligt. Efter det første møde dannede man en arbejdsgruppe på tre personer ledet af Raed Hlayhel. Gruppen skulle overvåge, videreudvikle og styre det videre forløb.
  Først kontaktede man den egyptiske ambassadør Mona Omar Attia på ambassaden på Østerbro i Købehhavn. Via denne fik man kontakt til andre muslimske ambassadører. De blev opfordret til at anmode Jyllands-Posten og statsminsiter Fjogh om en undskyldning.

 • Den 12. oktober 2005 klagede 11 herboende muslimske ambassadører over tegningerne til den danske regering med ønske om et møde. Man ønskede en undskyldning fra det officielle Danmark. Statsministeren afviste ønsket og nægtede at gå ind i sagen. Og det var netop hvad arbejdsgruppen ønskede. Nu kunne man fortsætte og opskrue konflikten. Ambassadørerne informerede herefter deres respektive arabiske regeringer. De første muslimske demonstrationer mod tegningerne dukkede op i Egypten og Pakistan.
  Den egyptiske ambassadør i København, Mona Omar Attia, spredte herefter løgne om Danmark i Egypten. Hun udtalte eksempelvis til egyptiske medier, at islam er forbudt i Danmark. På trods af at 19 islamiske trossamfund er offentligt anerkendte med økonomiske tilskud fra statskassen. De får endda lov til at importere deres egne imamer. Nævnte ambassadør fik job i et andet europæisk land i 2006.

 • Den 17. oktober 2005 offentliggjorde den egyptiske avis AL FAGR fem af Muhammedtegningerne uden problemer. Det har siden vakt stor undren.

 • Den 25. oktober 2005 bad det egyptiske udenrigsministerium den danske regering om at tage afstand til de 12 Muhammed-tegninger.

 • Den 12. november 2005 blev tegningerne fordømt af en række arabiske udenrigsministre på det internationale udenrigsministermøde i Bahrain. Den egyptiske regering bad herefter FN om støtte til en fordømmelse af Jyllands-Posten.

 • I december 2005 blev de 12 tegninger fordømt af DEN ARABISKE LIGA på et topmøde i Amman. Den tre mand store arbejdsgruppe i Danmark havde fået undrejseforbud i Saudi-Arabien. Alligevel var det lykkedes dem at indsmugle propagandamateriale om tegningerne til eksempelvis imamen i Mekka.

 • Den 27. december 2005 blev den danske regering opfordret til at give en undskyldning af den islamiske kulturelle samarbejdsorganisation ISESCO. Man truede med at boykotte økonomiske og politiske forbindelser til Danmark.

 • I december 2005 rejste en delegation af herboende selvbestaltede imamer til Libanon, Syrien og Egypten og opfordrede til international fordømmelse af Danmark. Islamisk Trossamfund tog initiativ til rejsen. Talsmanden Kasim Said Ahmad samt imamerne Abu Laban, Shaykh Raed Hlayhel, Ahmed Akkari og Abu Bashar (Mohamed al Khaled Samha) fra Odense deltog i turen. Sidstnævnte var i flere år fastansat som imam i Nyborg Statsfængsel til 350.000 kr. i årsløn. Oktober 2006 blev han fyret. Ifølge avisen 24Timer havde han »hetzet mod Vesten og Danmark« samt »opfordret til jihad« i fredagsbønnerne i fængslet, hvor 30 pct. af de indsatte er muslimer. Læs hvad han udtalte om jøder i 2014 nedenfor.
  På dette tidspunkt var balladen om de 12 tegninger ved at ebbe ud. Omtalte imamer rejste rundt til forskellige arabiske stater og opildnede til angreb, og spredte løgnhistorier om Danmark. De viste billeder og tegninger, som aldrig havde været publiceret i danske aviser. Eksempelvis fremviste de et billede af en mand med en grisetryne. Det stammede fra en grisehylsfest i Frankrig i 2005.
  Efter rejsen og udbredelsen af løgnhistorierne eksploderede balladen i januar 2006. Imamerne fra Danmark fralagde sig ethvert ansvar. På landsdækkende TV påstod imamen Ahmed Akkari, at de falske billeder aldrig havde været fremvist.

 • Den 1. februar 2006 trykte flere europæiske aviser tegningerne af profeten Muhammed. Det drejer sig om den franske FRANCE-SOIR, det tyske DIE WELT og det hollandske DIE VOLKSKRANT. 10 januar 2006 bragte det norske MAGAZINET tegningerne. En irsk, spansk, italiensk, islandsk, mexikansk og jordansk avis trykte tegningerne.

 • Den 2. februar 2006 var den danske statsminister på den arabiske TV-station EL-ARABIYA og forklare begrebet ytringsfrihed uden at give nogen form for undskyldning. Den 3. februar mødtes han med 76 herboende udenlandske ambassadører og gentog beskeden. Jyllands-Posten beklagede tidligere i 2005, at tegningerne havde krænket folk på deres religion.

 • Den 3. februar 2006 optrådte talsmanden for de islamiske foreninger i Danmark, Ahmed Akkari, på den arabiske TV-kanal ORBIT. Han udtrykte muslimernes kritik af Jyllands-Postens tegninger. Samme talsmand var med i den selvbestaltede delegation, der rejste til Mellemøsten og viste falske billeder og spredte løgnehistorier om Danmark. Til nyhedsbureauet Ritzau udtalte han (kilde: politiken.dk):
  »Vi vil blive ved med at kritisere Jyllands-Postens tvetydige udtalelser. De taler jo til os, som om vi var dumme bavianer, der ikke kan læse eller skrive«.
  Ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Bavianer. Så kom sandheden endelig frem.

 • Den 4. februar 2006 angreb muslimerne Danmark. Den danske ambassade i Damascus i Syrien blev afbrændt af religiøse psykopater. Der blev desuden sat ild til den norske og svenske ambassade. Ambassadepersonalet blev evakueret og udenrigsministeriet advarede mod al rejseaktivitet til landet. På Vestbredden blev det europæiske EU-kontor ødelagt. Den 5. februar afbrændte en pøbel det danske konsulat i Beirut, Libanon. Det viste sig efterfølgende at være syriske soldater, der i busser var blevet transporteret til landet. Demonstranter marcherede rundt i gaderne og afbrændte Dannebrog og råbte: »Knus danskernes hoveder«. Repræsentanter for ARLA blev overfaldet og en boykot af danske varer tog sin begyndelse.
  Fire navngivne danske kvinder var lige ved at blive kidnappet af muslimerne på Vestbredden. I Nablus boede en ung dansk pige hos en ven. Pludselig trængte 12 hætteklædte mænd ind i boligen og krævede at få hende udleveret. Hun havde dog forladt området få timer forinden (kilde: Jyllands-Posten 30. juli 2006). Dermed undgik hun at blive massevoldtaget og halshugget.
  En talibansk militærleder i Afghanistan ved navn Mullah Abdullah lovede 100 kilo guld i dusør til den, der ville dræbe en af bladtegnerne. Han blev i maj 2007 skudt og dræbt af amerikanske soldater, da han ville besøge sin svoger.
  Den muslimske leder, Mohammed Yousaf Qureshi, af Mohabat Khan-moskeen i Peshawar i Pakistan udlovede en dusør på 1,5 million rupi og en ny bil til den, der dræber bladtegnerne. Guldhandlerne i samme by vil betale 1 million dollars for det samme.
  Se muslimernes reaktion på de 12 tegninger: glumbert.com

 • Den 4. februar 2006 blev foreningen Demokratiske Muslimer dannet som følge af Muhammed-krisen på initiativ af folketingsmedlemmet og muslimen Naser Khader fra Det Radikale Venstre. Foreningen har i dag ca. 15.000 medlemmer. Erhvervsmanden Asger Aamund indskød 100.000 kr. i foretagendet. Direktøren (Don-Ø) for Parken i København meldte sig ind i foreningen.

 • Den 10. februar 2006 blev alt personale kaldt hjem fra den danske ambassade i Syrien, Iran, Indonesien og Libanon. Hjemkaldelserne blev sat i værk efter dødstrusler. Danske rejsebureauer ophørte med rejseaktivitet til adskillige muslimske lande.

 • Den 10. februar 2006 bragte TV2 en kort reportage fra fredagsbønnen i moskeen på Dortheavej i København. Imamen Abu Laban kaldte formanden for Demokratiske Muslimer (Naser Khader) for »a rat in the hole«!

 • I slutningen af februar 2006 infiltrede en fransk journalist det Islamiske Trossamfund i Danmark. Journalisten var udsendt af den franske TV-kanal FRANCE 2. Under en køretur med de danske imamer 21 februar i København optog han flere samtaler på skjult kamera. Optagelserne blev vist i dansk TV 23 marts 2006. Den lille tyndskæggede imam Ahmed Akkari fremførte trusler mod Naser Khader fra Det Radikale Venstre. Han udtalte:
  »Hvis han bliver minister for udlændinge eller integration, mon så ikke der kommer et par fyre og sprænger ham og hans ministerium i luften«.
  Formanden for dansk Islamisk Trossamfund Abu Laban blev også optaget på det skjulte kamera. Han udtalte:
  »...Han vil gøre alt for at skabe kontakter. Han har kontaktet Amr Moussa. Han vil vende op og ned på det hele. Han vil gå ind i det og gøre det til en martyraktion nu«.
  Som kom sandheden endelig frem. Hvor og hvornår vil muslimerne iværksætte deres terroraktioner i Danmark?

 • Den 17. februar 2006 blev den danske ambassade i Pakistan lukket som følge af dødstrusler.

 • Den 23. februar 2006 fik Jyllands-Posten VICTOR-prisen af Ekstra Bladet.

 • Den 26. februar 2006 afholdt Den Arabiske Liga og Den Islamiske Konference et møde i Qatars hovedstad, Doha. FN´s muslimske generalsekretær Kofi Annan udtalte:
  »Danmark har ikke lært at leve med sit muslimske mindretal. De stødende tegninger af profeten Muhammed blev først udgivet i et vestligt land, som først først for nylig har fået en væsentlig muslimsk befolkning, og som endnu ikke er sikker på, hvordan det skal tilpasse sig den«.

 • Den 27. februar 2006 tog EU sig endelig sammen. Man udsendte en erklæring, der »beklagede, at tegningerne kunne opfattes fornærmende og at ytringsfrihed er en grundlæggende rettighed«.

 • I marts 2006 lavede Ugebrevet A4 og CATINÉT en meningsmåling blandt danske muslimer. 49 pct. følte sig krænket over Muhammedtegningerne. 69 pct. mente, at statsministeren burde undskylde tegningerne. 11 pct. mente, at afbrænding af Dannebrog, boykot af danske varer og angreb på danske ambassader er i orden.


  Ytringsfrihedens fjende!

  Ikke et ondt ord om grisebassen - den smagte godt!


 • Den 12. marts 2006 fremkom der ifølge det franske nyhedsbureau AFP flere dødstrusler fra Pakistan. Præsidenten Syes Athar Shah Bukhari for Advokatforeningen "Bar Association" fra byen Multan udlovede 1 million kr. til hver person, der dræber en af bladtegnerne.

 • Den 15. marts 2006 afviste Rigsadvokaten at indlede en straffesag mod Jyllands-Posten for at have offentliggjort de 12 tegninger i avisen. Sagen var blevet indklaget af Islamisk Trossamfund.

 • Den 19. marts 2006 bragte mejerikoncernen ARLA en aviskampagne og TV-reklamer i flere arabiske lande. Koncernen skrev: »Ærede borgere! De år, vi har haft i jeres verden, har lært os, at retfærdighed og tolerance er fundamentale værdier i islam. Vi vil samarbejde med islamiske organisationer for at finde en løsning på boykotten af ARLAS produkter. Vi forstår og respekterer den reaktion, der har ført til boykot af ARLAS produkter«.
  Efterfølgende betalte virksomheden et ukendt hemmeligt millionbeløb til de islamiske »lærde« til brug efter forgodtbefindende (terrorisme?).

 • Den 22. marts 2006 deltog seks danske imamer i en konference arrangeret af ICSFP med 300 muslimske lærde i Bahrain. Formålet med mødet var at diskutere Jyllands-Postens 12 Muhammed-tegninger. Konferencens arrangør er eftersøgt for finansiel støtte til terrorbevægelsen AL-QAIDA. Flere af de seks danske imamer deltog i ovennævnte rejse til mellemøsten i december 2005 (eksempelvis Abu Laban og Ahmed Akkari). På konferencen besluttede man at opfordre til fortsat boykot af danske varer i arabiske lande.
  Imamen Ahmed Akkari udtalte ugen efter på TV-stationen EL-ARABIYA, at det danske Udenrigsministerium havde forbudt ham at kommentere resultatet fra mødet. Dette benægtede den danske udenrigsminister.

 • Den 23. marts 2006 blev optagelser med skjult kamera af danske imamers trusler offentliggjort i dansk TV (læs hvad der blev sagt ovenfor).

 • Den 27. marts 2006 blev imamerne Abu Laban og Ahmed Akkari afhørt angående deres udsagn på skjult kamera af kriminalpolitiet i København. Man afslog at rejse sigtelse mod dem. Abu Laban udtalte til TV2, at »danskerne trænger til at forøge deres intelligens.....«
  (I den anledning vil vi blot nævne, at børn fra et fætre-kusine-ægteskab risikerer at blive født som svagt begavede misfostre).

 • Den 30. marts 2006 var ARLAS mejeriprodukter tilbage på hylderne i 400 butikker i mellemøsten. Før Muhammed-krisen blev produkterne solgt i ca. 50.000 butikker. Mejerikoncernes økonomiske tab beløber sig formentlig til 400-500 millioner kr.

 • Den 29-30 marts 2006 anlagde 27 islamiske organisationer - eksempelvis Islamisk Trossamfund - civilt søgsmål mod Jyllands-Postens chefredaktør og kulturredaktør. Anklagerne går på straffelovens §267 om æreskrænkelse og §268 om bagvaskelse i forbindelse med offentliggørelsen af Muhammed-tegningerne. Det første slag skal stå i Aarhus Byret.

 • I marts 2006 offentliggjorde det italienske blad STUDI CATTOLICIS en tegning af profeten Muhammed (kilde: ritzau). Bladet har relationer til den katolske organisation OPUS DEI (Guds værk). Tegningen viser de italienske poeter Dante Aligieri og Virgil i udkanten af en flammende cirkel. Inden i denne ligger Muhammed med opskåret krop. Poeterne siger: »Er det ikke Muhammed? Jo, og han er skåret op i to, fordi han har bragt splittelse ind i samfundet«.

 • Den 1. april 2006 holdt Demokratiske Muslimer stiftende generalforsamling i Parken i København. 200 medlemmer var forventet, men kun 100 mødte op. De udeblevne var bange for ballade med andre muslimer. Ved indgangen blev alle kropsvisiteret. Foreningen vil arbejde for integration og formidle arbejde til danske muslimer.

 • Den 16. april 2006 skrev Politiken, at der var større uenighed i EU om Muhammed-sagen, end man vil indrømme. England, Frankrig, Sverige og Finland mener, at Anders Fogh burde have accepteret at mødes med de 11 udenlandske ambassadører i oktober 2005. Den finske udenrigsminister, Erkki Tuomioja, sendte et brev til flere arabiske aviser, hvor han skrev, at det ville have været »sund fornuft« at undskylde tegningerne. Samme politiker overtager EU-formandsskabet juli 2006.

 • Den 23. april 2006 offentliggjorde den arabiske TV-station AL JAZEERA et videobånd med terroristen Osama Bin Laden. Han opfordrede til boykot af alle varer fra vestlige lande i protest mod Muhammed-tegningerne. Desuden udstedte han en dødsdom over tegnerne.

 • Den 4. april 2006 påstod nyhedsbureauet Joseph Farah´s G2 Bulletin, at 12 unge muslimske mænd er på vej til Danmark for at dræbe bladtegnerne. Bureauet fik oplysningen af den pakistanske journalist Hamid Mir. Han skulle være blevet informeret om attentatplanen af talibanske kilder i Waziristan på grænsen mellem Afghanistan og Pakistan (kilde: Politiken.dk).

 • Den 11. maj 2006 udsendte terrororganisationen AL-QAIDA en ny video med dødstrusler mod Danmark. Den snuskede og langskæggede militsleder Muhammed Hassan (alias Abu Yahia al-Libi) udtalte: »Ødelæg Danmark og få danskerne til at krybe i støvet. Ødelæg deres fæstninger, jævn deres bygninger med jorden, og omdan deres jord til blod. Antænd en brand som ikke kan slukkes. Tal mindre og gå til handling«

 • Den 12. maj 2006 bragte Ekstra Bladet en foruroligende artikel fra Det Islamiske Trossamfund på Dortheavej i København. Talsmanden Kasem Ahmad udtalte til avisen: »Der er sådan en giftig stemning mod muslimer i Danmark. Derfor vil det ikke være svært at finde danske muslimer, der helt frivilligt vil ofre sig i terrorhandlinger her i landet. Jeg er sikker på, at mange vil melde sig til opgaverne«
  Talsmanden afslørede desuden, at der eksisterer følgende hadeliste over danske politikere:
  1: Bertel Harder, kirke- og undervisningsminister (V)
  2: Naser Khader, folketingsmedlem (Det Radikale Venstre)
  3: Anders Fogh Rasmussen, statsminister (V)
  4: Pia Kjærsgaard, partileder og folketingsmedlem (Dansk Folkeparti)

 • Den 12. maj 2006 tordnede Abu Laban i fredagsbønnen fra Dortheavej: »Hver femte dansker er ignorant, u-uddannet og blindt styret af medierne«! Den 27. marts udtalte han, at »danskerne trænger til at forøge deres intelligens«
  Okay. Bistandsklienten og palæstinenseren - Abu Laban - har boet i Danmark i 22 år på såkaldt tålt ophold. Han blev inviteret herop af den danske imam Abdul Wahid Pedersen fra Minoritetspartiet i 1984. I dag er han selvbestaltet imam og leder for Det Islamiske Trossamfund. Han taler ikke dansk. Hver fredag præker han islamisk ondskab på arabisk i moskeen på Dortheavej 23 i København. Efter bønnen omdannes baggården til en markedsplads for »sorte« og ulovlige varer. Salget af Mecca-cola, fjerkræ, æg og brød giver en »sort« indtægt på ca. 700.000 kr. om året til trossamfundet. Han er gift med sin kusine, med hvem han har syv børn. I den anledning bør man nok lige læse vores afsnit om: indavl

 • I juni 2006 afslørede tysk politi et formodet netværk af potentielle selvmordsbombere. En islamisk gruppe med forbindelser til Al-Qaida skulle have forsøgt at hverve terrorister på et chatroom på internettet. 47 kvinder skulle være blevet kontaktet. To tredjedele af disse er fra Tyskland. Resten kommer fra Belgien og Danmark. Man har mistanke om, at der planlægges terroraktioner i anledning af sommerens fodbold-VM i Tyskland.

 • Kåre Bluitgens bog, »Koranen og profeten Muhammeds liv«, som var den oprindelige årsag til de 12 Muhammedtegninger, bliver censuret væk fra skolebibliotekerne. Bogen er solgt i over 7.000 eksemplarer siden den udkom i januar 2006. Men skolernes biblioteker vil ikke udlåne den til skolebørnene.

 • I juni 2006 offentliggjorde Udenrigsministeriet 6.500 dokumenter svarende til 55.000 sider af de ialt 8.000 dokumenter om Muhammedsagen. 26 personer - eksempelvis journalister - havde søgt om aktindsigt i papirerne.

 • Den 11. juni 2006 udtalte kirke- og undervisningsministeren fra Venstre til Jyllands-Posten:
  »Vi har alle lært af Muhammed-krisen på den måde, at vi nu udøver selvcensur eller i hvert fald tænker os meget godt om, inden vi udtaler os. Der er ting, som jeg ville sige før, som jeg ikke siger i dag«.
  Som bekendt står ministeren opført som no. 1 på hadelisten over danske ministre hos Islamisk Trossamfund i Danmark.

 • Den 21. juni 2006 udsendte næstkommanderende i AL-QAIDA - Ayman Al-Zawahiri - en video fra Afghanistan. Han truede koalitionsstyrkerne - deriblandt Danmark.

 • Den 10. juli 2006 var der møde i det egyptiske parlament. Man skulle godkende et lån på 462 millioner kr. fra Danmark (60 mio. Euro). Pengene skal gå til drikkevandsprojekter, kornsiloer og vindmølleparker.
  Lånet blev kun lige akkurat godkendt ved håndsoprækning. Der var udpræget modvilje mod at låne danske penge pga. muhammedtegningerne! En regeringspolitiker - Mustafa el-Katatny - udtalte: »Jeg er bitter i mit hjerte mod Danmark, men jeg accepterer aftalen, hvis det er i Egyptens interesse«!!

 • Den 20. juli 2006 flygtede den århusianske imam Ahmed Akkari ud af Libanon. Med halen mellem benene listede han sig om bord på en katamaranfærge i Beirut. Færgen var stillet gratis til rådighed af det danske udenrigsministerium i anledning af evakueringen efter israelernes bombning af det sydlige Libanon. På landgangsbroen vajede et stort Dannebrogsflag. Efter ankomst til Larnaca på Cypern fløj den skræmte imam videre til København. Og kunne atter nyde ytringsfriheden!
  I foråret 2006 truede Akkari med at forlade Danmark for bestandig. Men den lille mandsling kunne altså ikke undvære svinekød og Muhammedtegninger.

 • I juli 2006 var alle danske ambassader i muslimske lande genåbnet for publikumsekspedition. Det drejer sig sig om ambassaderne på flg. fem lokaliteter:

  Islamabad, Pakistan
  Teheran, Iran
  Damaskus, Syrien
  Jakarta, Indonesien
  Beirut, Libanon (Repræsentationskontor)

 • Den 31. juli 2006 blev der anbragt en bombe i regionaltoget mellem Aachen og Hamm og mellem Mönchengladbach og Koblenz i Tyskland. Bombeattentaterne mislykkedes pga. tekniske fejl. Den 14. august 2006 blev den 21-årige muslimske libaneser - Muhammed el Hajdib - anholdt og sigtet for attentatforsøget af tysk politi i Kiel. Den anholdte blev genkendt på et overvågningskamera på en togstation. Til politiet gav han udtryk for, at årsagen til terrorforsøget var, at »muhammedtegningerne er en fornærmelse mod islam fra den vestlige verden«! Politiet mener, at han var på vej til et skjulested hos imamen i Odense - Abu Bashar. Samme imam var med i den delegation, der i december 2005 rejste til Mellemøsten og spredte løgnehistorier og opildnede til kamp mod Danmark (læs ovenfor)!
  Den 24. august 2006 blev en formodet 20-årig medgerningsmand - Jihad Hamad - anholdt i Libanon.

 • Den 18. august 2006 bragte Berlingske Tidende et interview med den egyptiske storimam af Al Azhar - Sayyed Tantawi. Han er åndelig leder for en milliard af verdens sunnimuslimer. Han udtalte til avisen:
  »Satiretegningerne af profeten Muhammed er en af de alvorgeligste forbrydelser, der er begået. Redaktøren (læs: Jyllands-Postens chefredaktør) bør have fængselsstraf i et, to eller tre år. Og derudover bør man forbyde avisen i en årrække. Det må domstolene finde ud af.
  Kulturredaktøren (læs: Flemming Rose) bør afbildes som en gris«!


 • Tirsdag den 5. september 2006 kl. 02:00 blev ni muslimer anholdt af PET i Odense-forstaden Vollsmose. De anholdte var gennem længere tid blevet overvåget. Man har mistanke om, at de har indkøbt materialer og effekter til fremstilling af sprængstoffer. Syv af af de ni anholdte blev varetægtsfængslet i 30 dage. De øvrige to blev frigivet.
  Imamen Abu Bashar kender tre af de anholdte. Han udtalte: »Jeg er bange for, at der kan ske et terrorangrb i Danmark, fordi der er danske soldater i Irak. Og jeg er bange for, hvad al-Qaeda kan finde på, hvis ikke Danmark trækker sine tropper hjem!« (kilde: Politiken).

 • Den 8. september 2006 udtalte imamen Abu Hassan fra Odense til Politiken: »Jeg har boet i Danmark i 20 år, og jeg har aldrig hørt om, at nogen her overhovedet skulle tænke sådan en tanke. Det kan være PET selv, der har plantet beviserne på de computere, der blev konfiskeret«.
  Den 22. september 2006 kl. 06:00 lavede Odense Politi ransagning i imamens moské i et industrikvarter på adressen Østergade 53. Imamen har ejet bygningen i 12 år. Den indeholder ialt 10 lejemål. De 30 betjente ville ikke fortælle, hvad de ledte efter. Men de fandt tilsyneladende ingen ulovlige ting.

 • Søndag den 24. september 2006 viste TV2´s Dags Dato en samtale mellem en af bladtegnerne og Kasim Said Ahmad. Han er en af lederne i Islamisk trossamfund. Han deltog i den muslimske delegation, der rejste til Mellemøsten og spredte løgnehistorier om Danmark i december 2005 under Muhammedkrisen. Da han fandt ud af, at tegneren ikke ville beklage og undskylde sin tegning, forsøgte han at få udsendelsen stoppet. Det mislykkedes. TV2 viste klippet.

 • I oktober 2006 følte muslimerne sig krænkede igen. Under en sommerfest for Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) den 5. august 2006 morede man sig med at tegne og forhåne Profeten Muhammed. Han blev afbildet som en øldrikkende skidende kamel og som en plørefuld terrorist, der bomber København. Løjerne blev afsløret på en video, som var optaget af en kunstner, som havde meldt sig ind i partiet. Efterfølgende gav sagen anledning til ballade i flere muslimske lande. Man ønskede en undskyldning fra Danmark. Der blev kastet brandbomber mod den danske ambassade i Teheran i Iran. Muslimske ambassadører blev indkaldt til forsoningsmøde i Udenrigsministeriet (læs: Dansk Folkeparti).

 • Den 26. oktober 2006 blev Jyllands-Posten frikendt for injurier og bagvaskelse i Århus Byret for sagen om Muhammed-tegningerne. Sagen var anlagt som et civilt søgsmål af syv muslimske foreninger med Islamisk Trossamfund i spidsen. De ankede efterfølgende afgørelsen til Landsretten.

 • I oktober 2006 fik den egyptiske regering lavet en meningsmåling, der konkluderede, at 60 pct. af den egyptiske befolkning anser Danmark for at være deres største fjende næst efter Israel. Den 1. oktober var den egyptiske turistminister på besøg i Danmark. Han opfordrede os til at rejse på ferie i Egypten. Egypterne hader os - men pengene vil de gerne have!!
  I 2004 rejste 180.000 danske turister til Egypten. I 2005 var tallet faldet til 103.000. Naturligvis! Den oprindelige egyptiske befolkning bestod af kristne koptere. I år 641 startede en muslimsk invasion af landet. I dag udgør de kristne kun 10 pct. af befolkningen på 75 millioner. Jævnligt myrdes kristne egyptere af islamiske fundamentalister. Kristne kirker brændes af. Og der eksisterer en 150 år gammel lov, der forbyder opførsel af nye kristne kirker.
  Selvfølgelig bliver vi væk fra dette uciviliserede skumle kamelklapper-land. Ingen mennesker ved deres fulde fem bryder sig om at blive kidnappet og halshugget!

 • Den 6. november 2006 forlod imamen Shaykh Raed Hlayhel Danmark med sin familie. Han var blevet fornærmet over Byrettens frikendelse af Jyllands-Posten i anklagen om injurier og bagvaskelse i Muhammed-sagen. Samme imam var deltager i den delegation, der i december 2005 rejste til Mellemøsten og spredte løgnehistorier om Danmark. Han udtalte: »Jeg kommer ikke tilbage. Jeg synes, at alle muslimer skal bo i et muslimsk land«.
  Imamen har fuldstændig ret!!

 • December 2006: Muhammedkrisen med deraf følgende afbrænding og diverse skader på danske ambassader i muslimske lande kom til at koste Udenrigsministeriet godt 28 millioner kroner. Hver landmand i Danmark tabte ca. 60.000 kr. ARLA mistede 50 pct. af deres salg i Mellemøsten. Og dansk eksport gik glip af ca. 1 milliard kr.

 • I starten af 2007 vil VK-regeringen præsentere en handlingsplan for den globale markedsføring af Danmark. I den anledning kontaktede man konsulentfirmaet ReD Associates. Firmaet foreslog, at danske virksomheder nedtoner, at de er danske, når de handler i Mellemøsten. I stedet skal de fortælle, at de er skandinaviske. Det er ikke løgn.

 • Januar 2007 afviste Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager at rejse anklage mod de imamer, som i december 2005 rejste til Mellemøsten og opfordrede til aktioner mod Danmark.

 • Januar 2007 straffede de Libanesiske myndigheder 136 muslimer for afbrænding af den danske ambassade i landet. 10 mennesker fik 1 års fængsel. 126 mennesker fik mellem to og otte måneders fængsel. Og 154 venter stadig på deres dom. Udenrigsministeriet forhandler stadig om erstatning på ca. 3,4 millioner kr. for ambassadeafbrændingerne i Libanon, Syrien og Iran.

 • Mandag morgen den 19. februar 2007 modtog Jyllands-Posten i Århus et brev med mystisk pulver. Materialet blev sendt til analyse i Stockholm. Det viste sig at være ufarligt.

 • I maj 2007 besøgte statsministeren (V) kong Abdullah af Jordan. I den anledning udtalte han: »Skårene fra Muhammed-krisen er klinket. Problemet eksisterer ikke længere.«

 • I juli 2007 proklamerede Islamisk Trossamfund, at hvis Jyllands-Posten ikke kommer med en undskyldning for tegningerne eller bliver dømt for injurier ved en civil anlagt retssag i Landsretten alternativt Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, så vil trossamfundet få en række mellemøstlige imamer til at udstede en såkaldt fatwa mod avisen. Truslerne blev støttet af en imam fra trossamfundet Mostafa Chendid.

 • I januar 2006 skrev formanden for Dansk Folkeparti i et nyhedsbrev, at »herboende muslimers agitation i udlandet under Muhammed-krisen var landsforræderi«. Efterfølgende krævede Islamisk Trossamfund hende dømt for injurier ved byretten. Desuden krævede de en erstatning på 30.000 kr.
  Den 13. juli 2007 blev DF-politikeren frikendt for anklagen i Byretten i Lyngby. Dermed kom det islamiske trossamfund selv til at betale sagens omkostninger på 40.000 kr.

 • Tirsdag den 4. september 2007 anholdt PET og Københavns Politi otte muslimske mænd i alderen 21-29 år på forskellige adresser. To af dem blev straks sigtet efter straffelovens terrorparagraf (§114). Man mistænkte, at de i samarbejde med Al-Quaida planlagde flere terrorangreb. Eksempelvis skulle Nørreport Station, Folketinget og Jyllands-Posten bombes. På en af de anholdtes bopæl fandt man ustabile sprængstoffer. De otte mænd kommer fra Somalia, Pakistan, Tyrkiet og Afghanistan. Seks af dem har dansk statsborgerskab. To af dem har dansk opholdstilladelse. Sagen fik betegnelsen »Vollsmose-sagen«. Tre af de tiltalte blev i 2007 dømt for at planlægge terror. To af dem blev idømt 12 års fængsel. Den tredje (dansk konvertit) blev idømt fem års fængsel. Læs mere om sidstnævnte: Ingen ytringsfrihed for terrorister?

 • I juli måned 2007 skulle den svenske kunstner Lars Vilks udstille sine tegninger på museet Tälleruds Hemsbygdsgård i Sverige. Tegningerne skulle indgå i udstillingen »Hunden i kunsten«. Men museet fjernede kunstnerens tegninger. De afbildede nemlig profeten Muhammeds ansigt på en hundekrop. Avisen Nerikes Allehanda offentliggjorde i stedet tegningerne den 18. august 2007.
  Efterfølgende blev den svenske statsministers portræt og det svenske flag afbrændt under demonstrationer i Pakistan. Al-Qaidas leder i Irak - Abu Omar al-Baghdadi - udlovede en dusør på 100.000 dollar til den, der ville dræbe den svenske kunstner. Truslen kunne læses på islamiske websites.

 • Tirsdag den 12. februar 2008 foretog PET en såkaldt præventiv anholdelse af tre muslimske mænd i Aarhus. To tunesere samt en dansk statsborger af Marokkansk oprindelse. De blev sigtet for planlægning af et drabsforsøg på en af Jyllands-Postens bladtegnere. Mærkværdigvis blev Marokkaneren løsladt senere på dagen. I de følgende dage blev bladtegnerens Muhammed-tegning afbildet i 17 danske aviser.
  Den 22. februar 2008 opfordrede man til drab på bladtegneren i det palæstinensiske selvstyreområde i Mellemøsten. I Hamas-børneprogrammet »Morgensdagens pionerer« udsendt på Al-Aqsa-TV afholdt børneværten en samtale med en kanin. »Selv om I med alle midler forsøger at gemme ham, så skal vi nok finde ham og dræbe ham......« - blev der udtalt.
  I Sudan udtalte præsident al-Bashir, at »ingen dansker får længere lov til at sætte fod på Sudansk jord. Vi opfordrer alle muslimer i hele verden til at boykotte danske varer, virksomheder, institutioner og virksomheder......«. Han sagde dog intet om at boykotte den planlagte danske bistand til Sudan på 500 millioner kr. frem til 2009. Det var selvfølgelig en forglemmelse. Disse penge bør naturligvis ikke udbetales. Vatikanet i Italien tilsluttede sig de Sudanske protester.
  I starten af marts 2008 blev der demonstreret mod Muhammedtegningerne i Thailand, Pakistan og Iran. Formummede muslimer stod med knyttede næver og råbte »død over Danmark......«
  En af de anholdte tunesere blev af PET betragtet som værende hovedmanden bag drabsplanen. Man ville dog ikke indlede en retssag mod ham. Det ville afsløre PET´s arbejdsmetoder samt flere hemmelige vidner. Myndighederne besluttede derfor, at han skulle udvises til Tunesien. Men det satte Flygtningenævnet sig imod. Han risikerede nemlig tortur og dødsstraf i sit hjemland. I stedet fik han lov blive i Danmark under såkaldt »tålt ophold« i Sandholmlejren i Nordsjælland. Men i november 2008 fandt man ud af, at han aldrig var mødt op i lejren. Han var taget fra varetægtsfængslet direkte til sin lejlighed i Gellerup - kun 10 minutters kørsel fra bladtegnerens bopæl i Viby.
  Ekstra Bladet ringede derfor til Integrationsministeriet og spurgte til sagen. De henviste til politiet. Hos Østjyllands Politi vidste man ingen ting. Man henviste til PET. Og hos PET ville man ikke kommentere noget. Da det gik op for folketingspolitikerne, at en formodet terrorist gik frit omkring, bragte Dansk Folkeparti sagen ind i finanslovsforhandlingerne for 2009.
  Den 19. november 2008 afgjorde Højesteret, at tuneseren havde været ulovligt varetægtsfængslet i otte måneder efter at være blevet administrativt udvist fra den 12. februar 2008. Forvirringen var total. VK-politikerne rendte rundt som forvirrede høns. I ren panik lavede man den såkaldte »tuneserlov«. Den blev vedtaget i Folketinget fredag den 19. december 2008 med 59 stemmer for og 51 imod. Ifølge denne skal udlændinge på tålt ophold samt omtalte tuneser dagligt melde sig hos politiet og overnatte i Sandholmlejren. Derved vil man forhindre ham i at rejse til Århus. Problemet er, at loven formentlig er i strid med Grundlovens paragraf 71. Men det var politikerne ligeglade med. De havde travlt med at komme på juleferie.
  I december 2010 underkendte Østre Landsret den administrative udvisning af tuneseren fra februar 2008. I juni 2011 stadfæstede Højesteret denne dom. Tuneseren var nu en fri mand i Danmark. Integrations- og justitsministeriet og PET tabte sagen. Man kan ikke bare møde op og anklage og frihedsberøve en person for terror uden at fremkomme med beviserne.

 • Den 20. marts 2008 var femårsdagen for USA´s start på Irak-krigen. Desuden var det profeten Muhammeds fødselsdag. I den anledning frembragte Osama bin Laden et lydbånd fra sit skjul i bjergene på grænsen mellem Afghanistan og Pakistan. Han betegnede Muhammedtegningerne som et korstog mod islam - værre en drab på muslimske kvinder og børn. Desuden truede han med, at Europa vil blive straffet.

 • Den 2. juni 2008 kl. ca. 09:30 dansk tid eksploderede en selvmordsbombe i en bil foran den danske ambassade i Pakistans hovedstad, Islamabad. Ni mennesker mistede livet. Over 30 blev kvæstet. Bombebilen - en hvid Toyota Corolla - havde falske danske diplomatnummerplader (CD18). Den var i februar 2008 blevet stjålet ved et væbnet overfald i Mochiwala i Punjab. Selvmordsbomberen var en saudiaraber ved navn Kamaal Saleem Atiyyah al-Fudli Hadhli (kaldenavn: al-Makki).
  Efterfølgende tog Al-Qaida ansvaret for terrorangrebet. »Dette kommer som gengældelse for, hvad de vantro i den såkaldte stat Danmark har offentliggjort......« - skrev Mustafa Ahmed Muhammad Uthman Abu al-Yazid på et islamisk website. Denne 53-årige egyptiske kamelklapper er leder af Al-Qaida i Afghanistan. Han var med til at stifte organisationen. Desuden var han den finansielle organisator af terrorangrebet den 11. september 2001 på WTC i New York, hvor 3.000 mennesker mistede livet.

 • Den 19. juni 2008 afgjorde Vestre Landsret, at det ikke var æreskrænkende eller udtryk for ringeagt over for muslimer, at Jyllands-Posten havde offentliggjort Muhammedtegningerne. Frifindelsen var en stadfæstelse af en byretsdom fra Århus i 2006. Sagen var anlagt mod avisens chefredaktør og kulturredaktør af syv foreninger - deriblandt Islamisk trossamfund.
  Hvornår siver det simple budskab ind hos disse mennesker? Man må gerne tegne profeten Muhammed. Og man må hjertens gerne tegne Allah. Også i den grad.

 • I begyndelsen af september 2008 offentliggjorde Al-Qaidas mediecentral - As-Sahab - en video med budskabet om, at de vil udslette Danmark fra jordens overflade.
  Nu er det vist på tide at sætte Hjemmeværnet ind!

 • I september 2008 rapporterede det amerikanske overvågningscenter - The Jamestown Foundation - at der foregår en livlig debat om terror mod Danmark på internetbloggen al-ekhlaas. Militante muslimer vil tage livet af flest mulig danskere ved at forgifte vandforsyningen (kilde: Ekstra Bladet).

 • Den 3. og den 18. oktober 2009 anholdt FBI to personer i Chicago i USA på mistanke om, at de ville udføre terrorangreb mod Jyllands-Posten. Siden oktober 2008 skulle de have planlagt forskellige former for terror mod avisens lokaler i København og Århus. Angrebet fik kodenavnet »det nordlige projekt« og »Mickey Mouse-projektet«. En af Muhammedtegnerne samt kulturredaktøren skulle formentlig likvideres. Journalister skulle halshugges. Deres hoveder skulle derefter smides ud af vinduerne til skræk og advarsel.
  En af de mistænkte - en 49-årig amerikansk konvertit ved navn David C. Headly (Daood Jilani) - havde været i København og videofilme forskellige lokaliteter. Han havde desuden været inde i avisens lokaler i Århus under påskud af at ville indrykke nogle annoncer. Den anden mistænkte - en muslim ved navn Tahawwur Hussain Rana - er canadisk statsborger fra Pakistan. Han drev et halal-slagteri og en række immigrationskontorer i USA. Hele projektet var planlagt i samarbejde med den pakistanske terrorgruppe Lash-kar e-Taiba under ledelse af Ilyas Kashmiri. Han har sin egen organisation under navnet »HUJI«. Under retssagen i 2011 i USA fandt man beviser på, at begge havde været i kontakt med højtstående repræsentanter (major Iqbal) fra den pakistanske efterretningstjeneste ISI.

 • Fredag den 1. januar 2010 kl. 22:04 trængte en muslimsk somalisk 28-årig mand ind i huset til en af muhammedtegnerne i Viby ved Århus. Med en økse smadrede han et vindue på husets bagside. Inde i huset forsøgte han forgæves med øksen at trænge ind i det sikrede badeværelse, hvor tegneren opholdt sig. På vej væk fra huset forsøgte desperadoen at smadre sideruden på en tilkaldt politipatrulje. Herefter kastede han øksen efter en betjent. Det fik denne til at affyre sin tjenestepistol mod manden, hvorved han blev ramt i højre lår og venstre arm.
  Den 75-årige tegner er uskadt. Den 28-årige »øksemand« skulle angiveligt have relationer til den somaliske terrorgruppe al-Shabaab. Han er bosiddende i Hvidovre i København. Og han skulle have været under observation af PET. Han blev efterfølgende varetægtsfængslet og sigtet for terror. Under retssagen sad han som en fej lille rotte og påstod, at han bare ville »skræmme«. Den 4. februar 2011 blev han idømt ni års fængsel efter terrorlovgivningen og efterfølgende udvisning af Danmark for bestandig. Den 22. juni 2011 skærpede Landsretten straffen til 10 års fængsel.
  Som en reaktion på drabsforsøget genoptrykte den norske avis Aftonposten fem af muhammedtegningerne. Ingen dansk avis havde mod til at gøre det samme.

 • Den 28. august 2009 modtog 16 danske dagblade et krav fra en saudi-arabisk advokat om at bringe uforbeholdne undskyldninger på fire forskellige sprog for at have trykt Muhammedtegningerne. Ellers ville de blive sagsøgt. Advokaten påstod at repræsentere otte organisationer fra Egypten, Saudi-Arabien, Libyen og Qatar svarende til 94.923 efterkommere af profeten Muhammed. Som den eneste gik chefredaktøren på Politiken - også kaldet Tøger Said al-Faden - i ren panikangst. I februar 2010 undskyldte han på dansk og engelsk på Politikens vegne at have genoptrykt en af Muhammedtegningerne. Knæfaldet for muslimerne lød:
  »Det har aldrig været Politikens hensigt med genoptrykningen af karikaturtegningen at krænke muslimer i Danmark eller andre steder. Imidlertid anerkender og beklager Politiken, at vores genoptrykning af karikaturtegningen af profeten Muhammed har krænket muslimer i Danmark og i andre lande rundt om i verden. Vi undskylder over for alle, der er blevet krænket af vores beslutning om at genoptrykke karikaturtegningen«
  Chefredaktøren på Politiken undskyldte den ytringsfrihed, som han selv og avisen lever af. Efterfølgende viste det sig, at han ikke kunne nævne nogen af de de muslimske organisationer. Det var der en god grund til. Den muslimske advokat havde sammen med sin søn på eget initiativ fremsat truslerne om en retssag. Uden at have nogen som helst organisationer i ryggen. Han var ifølge god muslimsk tradition fuld af løgn.
  Grønlænderen fra Det Radikale Venstre og verdens klogeste mand (V) syntes, at det var helt i orden at undskylde ytringsfriheden.

 • I februar-marts 2010 bragte muslimernes globale organisation OIC en muhammedtegning på deres website. Tegningen afbilder profeten Muhammed som en gris i færd med at påtræde og læse i Koranen. Tegningen stammer fra Norge, hvor den i starten af 2010 blev bragt i Dagbladet. Det medførte store protester og strejkeaktioner blandt norsk-muslimske hyrevognschauffører.
  OIC har hovedsæde i Jeddah i Saudi-Arabien. Nu skal muslimerne over hele verden vel til at afbrænde saudiske ambassader???

 • I august 2010 satte en muslimsk galning ved navn Anwar al-Awlaki tre danskere på en officiel dødsliste på al-Qaida-websitet »Inspire«. De dødsdømte er en af Muhammedtegnerne, JyllandsPostens tidl. kulturredaktør og chefredaktør.
  Den 39-årige galning er amerikansk født med yemenitisk ophav. Han er gift med sin kusine, med hvem han har tre børn. I USA fik han en bøde samt 12 dages samfundstjeneste på grund af luderbesøg. Han gemmer sig i Yemen, hvor han leder al-Qaidas Yemen-celle AQAP. I øvrigt er han på CIA´s terror- og dødsliste. CIA-agenter må skyde ham uden at stille spørgsmål.

 • Den 8. september 2010 fik en af Muhammedtegnerne (Kurt Westergaard) ytringsfrihedsorganisationen M100´s mediapris i Potsdam ved Berlin. Den tyske forbundskansler Angela Merkel deltog i begivenheden.

 • Fredag den 10. september 2010 kl. 13:23 eksploderede et lokum i kælderen under Hotel Jørgensen på Rømersgade i København. En såret mand flygtede umiddelbart efter over i Ørstedsparken. Her lå han og vred sig på stien i et par timer. Hos PET gav chefen (Napoleon) ordre til at likvidere ham ved forsøg på flugt for at forhindre yderligere terror. Efterfølgende blev han anholdt af politiet. Det viste sig, at han havde fremstillet en TATP-bombe (acetone og brintoverilte) på lokummet. En ransagning af hans hotelværelse afslørede et kort over JyllandsPostens hovedkvarter i Viby ved Århus. Bomben skulle formentlig have været afsendt som en slags »brevbombe« dertil.
  Bombemanden er den 24-årige etbenede muslim Lors Doukaiev fra Tjetjenien. I maj 2011 idømte Byretten ham 12 års ubetinget fængsel og efterfølgende udvisning for bestandig fra Danmark for forsøg på terrorvirksomhed. I foråret 2012 belønnede man ham med en ny benprotese til 70.000 kr.

 • I oktober 2010 rejste den danske udenrigsminister - ferie-Lene (K) - til Kairo i Egypten for at give en halvejs undskyldning for Muhammedtegningerne. Men det benægtede hun efterfølgende at have gjort!!!!

 • I december 2010 afslørede Wikileaks.ch, at den syriske regering stod bag afbrændingen af den danske ambassade og balladen foran den norske, svenske og chilenske ambassade i Damascus under Muhammedkrisen i februar 2006. Amerikanske diplomater fik oplysningerne fra en højtstående religiøs leder. Den amerikanske ambassade informerede efterfølgende centraladministrationen i Whasington.

 • Den 29. december 2010 lidt før kl. 10:44 anholdt politiets aktionsstyrke AKS en 44-årig tuneser og to svenskere med anden etnisk oprindelse på 29 og 30 år på Mørkhøjvej 82 i Herlev ved København. En 26-årig irakisk asylansøger blev anholdt på Hedelyparken 108 i Greve. Det svenske SÄPO anholdt en 37-årig svensk statsborger fra Tunesien i Stockholm. Mændene i Herlev var på vej ud i en svensk udlejningsbil. De var udstyret med en maskinpistol med lyddæmper med tilhørende ammunition (2 x 36 skud). Desuden 200 plastikstrips. Man mener, at de var på vej ind til JP-Politikens Hus på Rådhuspladsen i København for at trænge ind og dræbe så mange som muligt af de tilstedeværende medarbejdere. Formentlig som hævn for Jyllands-Postens Muhammedtegninger.
  I ugerne forinden havde PET holdt mændene under observation. Lejligheden på Mørkhøjvej var aflyttet. Her havde de tre mænd udtalt, at »når de vantro mødes, så bind dem og hug halsen over på dem...... aktionen skal vare i 20 minutter, og der skal slåes ihjel...... det skal ikke væpre som tjetenerne...... der skal ikke forhandles......« Ved telefonaflytning havde det svenske politi hørt dem planlægge at dræbe alle i en tilfældig villa, hvis angrebet på Rådhuspladsen mislykkedes. Man mener, at de har forbindelser til terrorgruppen al-Shabab i Somalia.
  Mandag den 4. juni 2012 blev de fire mænd idømt 12 års fængsel i Glostrup Byret for forberedelse af terrorvirksomhed. Dommene skal afsones i Sverige.

 • I 2011 bad det amerikanske FBI Flemming Rose fra Jyllands-Posten om at vidne i en retssag mod en pakistansk fundamentalist. »Hvis du stiller op som vidne i den retssag i Chicago, så er du ikke længere ansat i virksomheden« - lød beskeden herefter fra Jyllands-Postens bestyrelsesformand. Og efterfølgende lavede avisens ledelse en såkaldt »håndfæstning« for journalisten. »Ingen deltagelse i radio- og TV-programmer, nationalt og internationalt. Ingen deltagelse i foredragsvirksomhed eller seminarer. Afholder sig fra at kommentere religion, behandle OIC, Den Islamiske Konference og fra at kommentere tegningerne.....« - stod der eksempelvis i bestyrelsesformandens liste. Håndfæstningen skulle gælde i et år. Men den kom til at gælde frem til Flemming Roses afsked med avisen i 2015. Året efter i 2016 afslørede han hykleriet i en bog.
  Jyllands-Posten førte sig frem offentligt med ædelt forsvar for ytringsfriheden. I virkeligheden sad medlemmerne af avisens ledelse som små kujoner og forbød en journalist at benytte sig af sin grundlovssikrede ytringsfrihed. Da denne fejhed kom frem i 2016, forsvarede kujonerne sig med »hensynet til avisens 2.000 ansatte«. Dermed flygtede de ynkeligt fra deres eget ansvar. Skulle en enkelt journalist kunne bringe en hel avis i livsfare?? Det rene nonsens. Den slags små kujoner findes alle steder.

 • I september 2011 havde en af Muhammedtegnerne illustreret en bog. Efter præsentation af bogen i Oslo blev han af den norske sikkerhedstjeneste (PST) bedt om at forlade Norge med undskyldning om »hjerteproblemer«. Men han fejlede ingen ting. Nordmændene var bange for muslimerne. En norsk politiker bad PST om en forklaring. De ville ikke kommentere sagen.

 • I 2012 blev Ahmed Akkari ansat til at undervise i demokrati som samfunds- og engelsklærer på VUC Viborg. Han var med i den delegation, som i 2005 rejste til de arabiske lande og spredte falske rygter om Danmark. Det var den udløsende årsag til muslimske demonstrationer mod Danmark og afbrænding af den danske ambassade i Syrien. Og han var senere indblandet i en sag om dødstrusler mod en dansk politiker. Det kvalificerede ham altså til at undervise i demokrati i Viborg (er de tovlige deroppe?).
  I øvrigt havde han nu forlænget sit navn til »Martin Ballund Ahmed Akkari«. Så kunne han gemme sig bag et dansk navn. Uhyre komisk.

 • Den 27. april 2012 anholdt politiet ni personer i Københavnsområdet på mistanke om forberedelser til en terrrorhandling. En herboende 22-årig jordansk statsborger, en herboende 23-årig tyrkisk statsborger og en 21-årig dansk statsborger bosat i Egypten blev anholdt og fundet i besiddelse af to AK-47´ere med tilhørende ammunition. De blev varetægtsfængslet i fire uger.

 • Tirsdag den 11. september 2012 angreb en muslimsk pøbel det amerikanske konsulat i Libyen og dræbte den amerikanske ambassadør samt tre medarbejdere. I protest mod filmen »Innocence of Muslims«. Tilsyneladende produceret af en kristen eksil-egypter bosiddende i USA. Efter drabene spredte protesterne sig først til Egypten, Gaza, Tunesien og Sudan. Herefter til det meste af den muslimske verden. Den pakistanske jernbaneminister udlovede en dusør på 500.000 kr. til den, der myrder ophavsmanden til filmen.
  Onsdag den 19. september 2012 offentliggjorde det franske satiremagasin Charlie Hebdo en tegning af en ortodoks jøde skubbende profeten Muhammed i en kørestol. Desuden flere andre tegninger af en nøgen Muhammed. De franske myndigheder gik herefter i panikangst og lukkede ambassader, konsulater, kulturcentre og skoler i 20 muslimske lande. Charlie Hebdo genoptrykte i øvrigt Jyllands-Postens Muhammedtegninger i 2006.

 • I 2013 stod den tidl. ansvarshavende redaktør og en journalist fra Jyllands-Posten samt en af Muhammedtegnerne på en dødsliste lavet af al-Qaida på Inspire på internettet.

 • Den 5. februar 2013 forsøgte den 27-årige dansk-libanesiske Basil Hassan forklædt som postbud tilsyneladende at skyde og dræbe formanden for Trykkefrihedsselskabet ved hans bolig på Frederiksberg. Drabsforsøget mislykkedes. Gerningsmanden flygtede ud af landet via Hovedbanegården med tog til Tyskland og herefter med fly til Tyrkiet foran næsen af dansk politi. Han blev herefter eftersøgt af Interpol i hele verden. Den 25. april 2014 blev han fængslet af tyrkisk politi. Danske myndigheder krævede ham udleveret til retsforfølgelse. Men da havde tyrkerne allerede løsladt ham i en fangeudveksling mellem Islamisk Stat og 49 fængslede tyrkere. En ganske uhørt og uciviliseret handling i europæisk retspraksis.
  Af en eller anden mærkværdig grund nedlagde Københavns Byret navneforbud for gerningsmanden den 30. april 2014. Offentligheden måtte ikke kende identiteten på en formodet terrorist på fri fod. Men offeret for skyderiet i 2013 nævnte hans navn to gange i Dispatch International og i bogen »Attentatet«. De tyrkiske myndigheder havde også offentliggjort navnet. Og pludselig i februar 2015 blev offeret ringet op af Drabsafdelingen hos Københavns Politi. Nu blev han sigtet i en straffesag for overtrædelse af navneforbuddet!!! Sådan fungerer dansk retspraksis. Beskyt gerningsmanden og gå efter offeret. Det er meget nemmere. Efterfølgende viste det sig, at PET i 2011 gentagne gange forsøgte at hverve den 27-årige Basil Hassan som agent. En hyret advokat måtte kontakte PET-hovedkontoret flere gange for at standse chikaneriet.
  Lørdag den 27. februar 2016 mødte skudofferet fra Trykkefrihedsselskabet op i retten på Frederiksberg for at forsvare sin ret til at nævne gerningsmandens navn. Flere tilsteværende støtter var iklædt T-shirts med navnet. Dem måtte de hurtigt aftage under trusler fra politiet om sigtelser for brud på loven om navneforbud. I stedet for at lette røven fra sofaerne og fange gerningsmanden stimlede de »travle« betjente sammen for at fjerne T-shirts. Dansk politi i en nøddeskal anno 2016. Gå efter ofrene og lad de farlige gerningsmænd være i fred. Og så hjem på stationen i tryghed og spise citronmåner. Offeret blev idømt en bøde på 10.000 kr. Det er ikke løgn. Bliv udsat for et drabsforsøg og betal en bøde. Dansk retspraksis anno 2016. Et paradis for terrorister.
  I 2017 afslørede en syrisk-kurdisk tidl. udenrigsminister, at Basil Hassan var med til at planlægge terrorangrebet den 13. november 2015 i Paris med 130 dræbte.

 • I juli 2013 efter et længere ophold i Grønland var Ahmed Akkari blevet helbredt for sine islamiske holdninger. På et kaffemøde med en af muhammedtegnerne undskyldte han sin islamiske adfærd under Muhammed-krisen. »Jeg fortalte ham, at jeg vitterlig er ked af, hvad der skete, og at jeg dengang var så fascineret af de ideologiske tankesæt i islam, at jeg ikke kunne se det større billede..... når islamister den første i måneden går ned til kommunen og beder om en check og hjælp fra Danmark, så får de den. Men i samme øjeblik de går derfra, er sagsbehandleren en vantro hund, som repræsenterer et samfund, der skal bekæmpes.....« - udtalte han efterfølgende i et interview til BT. Desuden advarede han om, at hans gamle islamiske trosfæller er farlige for Danmark. I øvrigt undskyldte han til Naser Khader for at have truet med at bombe ham. I april 2014 udkom hans bog »Min afsked med islamismen«.

 • I september 2014 fik jøderne en omgang af den skatteyderbetalte imam Mohamed al Khaled Samha i Vollsmose. Han deltog i ekspeditionen til »Muhamedanien« under Muhammedkrisen i 2006 for at sprede løgnehistorier om Danmark. »Hvordan kan vi eller andre frie og troende muslimer acceptere delingen af Palæstina med en bande jøder, der stammer fra aber og grise? Palæstina har været og vil altid være islams land... et helligt og velsignet land. Det er stedet for den store kamp, hvor muslimerne vil bekæmpe jøderne. Træerne og stenene vil sige: Muslim, Allahs tjener, der er en jøde bag mig. Kom og dræb ham« - udtalte han til formentlig stort bifald fra den fremmødte musse-flok.

 • Onsdag den 7. januar 2015 tiltvang to muslimske unge mænd sig adgang til det satiriske franske ugeblad »Charlie Hebdo« på Rue Nicolas Appert i Paris. Midt i et redaktionsmøde skød og dræbte de ti journalister og baldtegnere. Ude på gaden dræbte de en politibetjent. Et par dage efter blev de selv skudt ned som hunde og dræbt af fransk politi. De repræsenterede tilsyneladende al Qaida i Yemen (AQAP). Myrderiet skulle være hævn for at udgive bladet med sjove tegninger af Muhammed mv. I 2006 genoptrykte bladet Jyllands-Postens Muhammedtegninger. Ugen efter blev bladet med en forside af profeten Muhammed udgivet i forbløffende 5-6 millioner eksemplarer i mange lande. Naturligvis.
  Torsdag den 8. januar 2014 skød og dræbte en anden muslim en kvindelig politibetjent i Paris. Dagen efter stormede han ind i den jødiske kosher-butik Hypercacher i centrum af byen og dræbte fire unge mennesker. Nogle timer senere blev han selv dræbt af politiet. Dagen før skyderiet om torsdagen havde han skudt og såret en tilfældig kondiløber i Fontenay-aux-Roses. På en video påstod han at repræsentere al Qaeda. Omkring 80.000 franske betjente og soldater havde deltaget i jagten på terroristerne. På en video fra Yemen opfordrede en al Qaeda-talsperson muslimer i hele verden til at at kopiere myrderierne. Desuden skulle tre danskere fra Jyllands-Posten nu »stå for skud«.
  »Den fjende, vi står overfor, har erklæret os krig..... vi er nødt til at kunne matche det, vi er oppe imod.....« - udtalte justitsminister Mette Frederiksen (A). Det skulle snart stå sin prøve (læs nedenfor).
  På etårsdagen for attentatet i januar 2016 forsøgte en 21-årig marrokansk muslim bevæbnet med kniv og bombebælte at tiltvinge sig adgang til en politistation i Montmartre i Paris. Han blev straks skudt og dræbt af fransk politi.

 • Fredag den 13. februar 2015 talte imamen Hajj Saaed i moskeen Masjid Al-Faruq i Heimdalsgade på Nørrebro i København. Talen var arrangeret af Hizb ut-Tahrir i Skandinavien. Den muslimske menighed lagde efterfølgende talen på Facebook som video. »Når de (læs: jøderne) krænker deres løfte og ikke accepterer hans (læs: Allah) kald, så ved du, hvad han gjorde ved dem. Det står i hans Sira (læs: Muhammeds bog), at han skal i krig mod jøderne..... de bliver ført i en afgrund af afsavn og korruption, der fører dem fra at være humane til niveau med dyr.....« - prækede den kjortelklædte imam foran tilhængerne. Dagen efter begik en 22-årig muslim med tilknytning til moskeen to mord i København på tilfældige mennesker. En af dem var jøde. Læs nedenfor.

 • Lørdag eftermiddag den 14. februar 2015 var der debatmøde om blasfemi, kunst og ytringsfrihed i kulturhuset »Krudttønden« på Østerbro i København. Den svenske satiretegner Lars Vilks deltog i arrangementet. Han tegnede profeten Muhammed som en »rundkørselshund« i en tegnekonkurrence i avisen »Nerikes Allehande« i 2007. Desuden deltog den franske ambassadør og 40-50 andre personer. Forsamlingen blev beskyttet af to PET-agenter, en PET-livvagt, to svenske SAPO-agenter samt to betjente fra Københavns Politi. I alt syv bevæbnede personer fra ordensmagten.
  Kl. 15:33 mødte en 22-årig muslim op på stedet foran hovedindgangen med en M95-automatriffel. Den var stjålet fra en hjemmeværnsmand under et hjemmerøveri i Ringsted i oktober 2013. Nu gav han sig til at skyde ind gennem glasset i indgangspartiet til lokalerne. I alt 28 skud. En 55-årig mand flygtede ud fra en ubevogtet sideindgang. Han forsøgte at stoppe den 22-årige. Denne vendte sig om og dræbte ham med et enkelt skud. Desuden sårede han to PET-agenter og en betjent. De sad og drak hygge-kaffe i den gode varme indenfor i forlokalet med ryggen til indgangen. Betjentene affyrede i alt 21 skud med deres våben mod gerningsmanden. Men projektilerne prellede af mod glaspartiet ved indgangen. Våbnene var ikke kraftige nok. Og betjentene forholdt sig vedvarende indendørs under angrebet. Civile borgere ringede herefter 112. Derefter flygtede gerningsmanden væk fra stedet i en stjålet bil. Den efterlod han på Borgervænget godt to kilometer fra Krudttønden. I en Taxa kørte han til den muslimske ghetto Mjølnerparken på Nørrebro. Her gik han ind i en lejlighed og skiftede tøj. Bevæbnet med to pistoler gik han herefter på en internetcafé i nabolaget og hyggede sig med sine muslimske venner.
  Det Jødiske Samfund i København tog nu kontakt til politiet. I synagogen i Krystalgade skulle der være konfirmationsfest for 80 personer. Man følte sig usikre på baggrund af myrderiet på Østerbro. To betjente med hver sin maskinpistol mødte op som vagter ved hegnet til synagogen. Her stod i forvejen en 37-årig jødisk vagt. Flere timer senere natten til søndag gik den muslimske terrorist gennem gaden ved betjentenes vagtskifte. På endnu en tur gennem gaden kl. 00:43 gik han slingrende som en beruset person. Ud for synagogen standsede han for at kaste op. Men pludselig trak han en pistol og dræbte den jødiske vagt med et skud i hovedet. De to betjente 6-7 meter derfra blev såret af skud. De smed sig ned på maven i skræk. Herved tabte den ene betjent magasinet til sin MP5-maskinpistol. Han havde ikke fået instruktion i at bruge våbnet. Den anden betjent fik kun affyret et enkelt skud. Begge betjente var iført tykke vanter for ikke at fryse. Og igen lykkedes det med lethed terroristen at flygte væk fra et ineffektivt tilstedeværende politi.
  En veritabel menneskejagt gik i gang i indre by. En taxa-chauffør kontaktede politiet med oplysninger om hans kørsel for den mistænkte mellem Østerbro og Nørrebro. Søndag morgen kl. 04:50 vendte muslimen tilbage til Svanevej i området omkring Mjølnerparken. Her åbnede han ild mod ventende betjente. Aktionsstyrken (AKS) gennemhullede og dræbte ham med 38 skud. Herved blev han som martyr hurtigt og smertefrit ekspederet op til Allah og de 70 ventende jomfruer.
  I de følgende dage blev tre muslimer varetægtsfængslet på mistanke om at have hjulpet terroristen med at skaffe våben og hjulpet med råd og planlægning. Lokale beboere havde lagt blomster på Svanevej, hvor terroristen blev dræbt. De blev kastet væk af en stor flok maskerede muslimer. TV2 News talte med en dansktalende muslim. Han kunne meddele, at man skal slåes ihjel, hvis man tegner profeten Muhammed. »Det, han har gjort, er rigtigt. Der er mange muslimer, der tager afstand fra det, han har gjort, men det mener vi ikke. Det er ikke noget at græde over.... Omar var en god mand, han kunne ikke finde på at gøre uskyldige mennesker fortræd..... det var selvforskyldt, fordi de har krænket og provokeret vores profet..... må Allah ære dig..... Allah er stor.....« - blev der råbt og skreget.
  Efterfølgende viste det sig, at PET allerede havde haft gerningsmanden under observation. Blandt andet for en vis tilknytning til indvandrerbanden »Brothas«. Det drejer sig om en 22-årig herboende muslim med palæstinensiske rødder født og opvokset i Danmark. I november 2013 stak han umotiveret en 19-årig mand i låret med en kniv i S-toget nær Ny Ellebjerg Station. Politiet vurderede ham som »uberegnelig og farlig«. Efter et par måneder på flugt blev han taget på fersk gerning under et indbrud på Tagensvej i København. Han fik derefter to års fængsel for grov vold. Kun et par uger efter sin løsladelse fra fængslet begik han myrderierne i København. PÅ Facebook havde han en video liggende med kalifatets kampsang »Snart, snart, vil I se det ubeskrivelige. En stor kamp, og du vil se i dit eget hjem; Der vil slagene stå. Formålet er at ødelægge dig, derfor er sværdet gjort skarpt. Vi gik i glæde; for at halshugge og kappe hoveder af.....«. Ingen af de muslimske organisationer i Danmark tog officielt afstand fra hans gerninger.
  Fredag den 20. februar 2015 blev den muslimske terrorist æret ved fredagsbønnen hos Det Islamiske Trossamfund på Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter. Efterfølgende blev han begravet på den muslimske kirkegård i Brøndby. Omkring 500 muslimer var mødt frem. Flere af de fremmødte mente, at den dræbte terrorist var uskyldig. Det hele var en dansk konspiration mod muslimerne. I biler kørte de rundt og råbte »1-0 til IS..... Allahu Akbar«. De fremførte altså synspunkter for Islamisk Stat. Den 14. marts 2015 modtog Muhammedtegneren Lars Vilks årets Sapho-pris på Christiansborg. Naturligvis.
  På Christiansborg vågnede S-R-regeringens politikere endelig op fra Tornerosesøvnen. Nu skulle terrorberedskabet udbygges med en bevilling på 970 millioner kr. Pengene skulle hentes på det følgende års finanslov. Dermed blev bevillingen en ny regerings hovedpine efter det kommende folketingsvalg (V-regeringen).
  Efter terrorangrebet anholdt og varetægtsfængslede politiet fem muslimske unge mænd i relation til sagen. Den 7. januar 2016 afslørede DR Nyheder, at fire af mændene i fængslet havde adgang til syv fungerende mobiltelefoner. Dem havde de brugt til eksempelvis at opdatere deres Facebook-profiler. Så brød helvede løs på Christiansborg. Hvordan kunne dette ske lige under næsen på Kriminalforsorgen og fængselspersonalet? De fængslede kunne jo kommunikere med evt. vidner og hinanden og aftale forklaringer. Alle undrede sig. Men det burde de ikke. Kriminalforsorgens chefer mener, at danske fængsler skal ligne feriekolonier for at hygge om de indsatte i et forsøg på resocialisering. Naturligvis en totalt vanvittig holdning. Justitsministeren (V) bebudede herefter skrappe tiltag for at dæmme op for fængsels-mobilerne. Årligt bliver der nemlig fundet 1.500-2.000 mobiler i danske fængsler og arresthuse. Desuden viste det sig, at to af de fængslede havde siddet i samme afdeling på politigårdens arresthus i fire uger. Genialt. I marts 2016 udkom en redegørelse fra Justitsministeiet. Iflg. denne havde man fundet i alt 12 mobiltelefoner hos de fængslede.
  Læs i øvrigt: PET-chef 2014 og Nytårstalen 2016

 • I marts 2015 blev tre muslimske mænd med pakistansk og somalisk baggrund anholdt og sigtet for at have forberedt attentatplaner mod forsvarsminister Nicolai Wammen (S).

 • Den 28. maj 2015 anholdt politiet efter advarsel fra svensk politi og en biljagt fire muslimske herboende mænd i alderen 22-25 år. De havde i Malmö indkøbt to Scorpion-maskinpistoler inkl. ammunition. Under ransagning af deres private hjem fandt man religiøse skrifter og materiale fra Hizb ut-Tahrir samt walkie-talkier, seks par handsker samt seks opladte mobiltelefoner. I januar 2016 blev sagen behandlet i retten for lukkede døre (kilde: Ekstra Bladet).

 • Den 13. januar 2016 anholdt Midt- og Vestsjællands Politi en 16-årig pige fra Kundby på Sjælland på mistanke om at planlægge terror på sin tidl. skole Sydskolen i Fårevejle og på den jødiske Carolineskolen i København. Ifølge planen skulle det første angreb udføres den 8. januar 2016 og det andet en måned efter. På pigens bopæl fandt man bombemanualer og kemikalier til fremstilling af TATP (blanding af acetone og brintoverilte). Attentaterne blev ikke ført ud i livet formentlig på grund af en manglende tilladelse fra muslimske bagmænd.

 • I februar 2017 anholdt politiet en 25-årig mand fra Somalia for at have anbragt en hjemmelavet bombe i et kælderrum på Peter Fabers Vej i Aarhus.  Hurra for ytringsfrihed
  Pointe
  Tossegode danske politikere med Det Radikale Venstre i spidsen inviterede muslimerne til Danmark til et liv på bistandshjælp på første klasse med alt betalt. Et sådant luksusliv på sofaen i store dejlige lejligheder befordrer kriminalitet og uhæmmet formeringstrang. Men det er ikke godt nok til profetens herrefolk. Nu skulle vi lægges for had i hele den muslimske verden, fordi vi krævede lidt foretagsomhed og arbejde til gengæld for bistandshjælpen. Det var hele udgangspunktet for Muhammedkrisen. Tegningerne var bare et påskud for at forværre hadet mod det gavmilde, naive værtsland mod nord.

  Jyllands-Posten og alle andre danske aviser har naturligvis ret til at offentliggøre tegninger af alverdens profeter. I Danmark har vi demokrati og pressefrihed. Ytringsfrihed er også krænkefrihed. Hvis man er utilfreds og krænket over pressens skriverier, så må man rejse sagen ved domstolene eller kontakte en psykolog. Eller bare rejse tilbage til støvet, kamelerne og jordhulen.

  Muslimerne kan ikke lide Danmark. De kalder os racister og vantro. De boykotter vores varer. De afbrænder vores ambassader. De truer os med terror. De vil halshugge os og knuse vores hoveder. Alligevel flygter de i hobetal til vores land for at få bistandshjælp. Nogle forslag:  Løsningsmodeller
  Hæng de 12 tegninger op ved bistandskontorerne og lad muslimerne boykotte bistandshjælpen.

  Brolæg Kastrup Lufthavn med de 12 tegninger. Så flyver de forhåbentlig videre.

  Mal Muhammedtegningerne på alle SAS-fly.

  Stands al bistandshjælp til muslimske lande.

  Stands al turisme til muslimske lande.

  Stands for al import af arabiske varer.

  Smid alle imamer ud af Danmark.

  Lad være med at købe benzin fra Q8.

  Offentliggør 12 nye Muhammedtegninger hver måned.

  Start en stor produktion af T-shirts med Muhammedtegninger.

  Få abonnement hos Jyllands-Posten
  Tyrkiet og ytringsfrihed
  Ifølge Jyllands-Posten har Tyrkiets premierminister Racep Tayyip Erdogan kommenteret de 12 tegninger af profeten Muhammed. Han skulle have udtalt, at

  »...de er et uacceptabelt angreb på muslimers åndelige værdier, og at eksemplet viser, at ytringsfriheden bør begrænses......«

  Vi har et par kommentarer. Tyrkiet bliver aldrig medlem af den civiliserede verden. De bliver aldrig medlem af EU. Tyrkiske muslimer har fremsat dødstrusler mod Danmark. Det er nu livsfarligt for danske statsborgere at rejse til Tyrkiet. Læs mere om dette uciviliserede land: Problemet Tyrkiet


  Profeten Muhammed
  Den muslimske profet er afbildet i tusindvis af bøger og tidsskrifter verden over. Muslimerne i de arabiske lande sælger bøger og kunstgenstande, hvor profeten Muhammed er afbildet. Hvorfor har der ikke været ballade over det? Det er der en simpel forklaring på. Muslimerne ønsker at etablere et islamisk verdensherredømme med deres mærkværdige lovreligion. De ønsker med Koranens tekst at overtage magten i vores demokratier. I naive lille fodformede Danmark sætter de allerede dagsordenen i offentlige institutioner som børnehaver, folkeskoler, svømmehaller og fængsler. Med politikernes velsignelse mærkværdigvis. Læs: Herrefolket modtages i Danmark
  De arabiske lande ønsker islamisk revolution. De ønsker underkastelse over for formørkede og perverse middelalderlige synspunkter og levevis. Muslimerne ønsker Koran i stedet for Grundlov. Vi skal pakke kvinder ind i telte og afskaffe deres stemmeret. Vi skal hugge hænderne af tyveknægte og halshugge forbrydere. Vi skal ligge med røven i vejret fem gange om dagen for at bede til en profet, som giftede sig med en 9-årig pige. Muslimerne vil udrydde grisen og afskaffe flæskestegen. Den går sat´me ikke. De kan bare komme an! Se gode tegninger af den pædofile karl på følgende websites:


  Tegninger af profeten Muhammed
  Face of Mohammed Blogspot.com
  islamcomicbook.com
  isláminfo.cz
  cagle.com
  zombietime.com
  zipperfish.net
  skender.be  Terror
  De 12 Muhammedtegninger har medført trusler om terror og død mod Danmark og danske statsborgere. En imam på en koranskole på det østlige Java i Indonesien skulle have samlet 175 selvmordsbombere der vil dø for profeten. Rygterne siger, at de vil opsøge og dræbe danskere. Lignende rygter kommer fra adskillige andre muslimske lande. Er fundamentalistiske muslimer ved at planlægge terroraktioner mod Danmark? Vil de bombe Hovedbanegården? Vil de bombe Tivoli? Vil selvmordsbombere dræbe snesevis af mennesker på Strøget i København? Ingen ved det bortset fra terrorristerne. PET og FET passer forhåbentlig deres arbejde i den kommende tid.
  Trusler om islamisk terror skal naturligvis tages alvorligt. Det er nu forbundet med livsfare at rejse til mange muslimske lande. Søg information om sikkerheden på rejsemål på Udenrigsministeriets hjemmeside: um.dk
  Man skal være opmærksom på, at Udenrigsministeriet næsten altid undervurderer farligheden ved rejseaktivitet til risikolande. Det er et amatøragtigt forsøg på at undgå dramatik og panik. Se listen over farlige lande nedenfor:


  Livsfarlige lande
  Pakistan
  Afghanistan
  Tyrkiet
  Egypten
  Forenede Arabiske Emirater
  Saudi-Arabien
  Indonesien
  Syrien
  Iran
  Irak
  Gaza / Vestbredden
  Libanon
  Kuwait
  Jordan
  Libyen
  Marokko
  Algeriet
  Filippinerne
  Qatar
  Oman
  Bangladesh
  Indien
  Tunesien
  Bharain
  Yemen
  Sudan
  Sydlige Thailand  Tilbage til top